POSDRU/107/1.5/S/80272
Proiectul POSDRU/107/1.5/S/80272 "Studii doctorale si doctoranzi pentru cercetarea competitiva in societatea bazata pe cunoastere", cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013.
Parteneri
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Dosarul meu
ID 80272
Titlul proiectului Programe doctorale performante pentru formarea cercetatorilor competitivi in Aria Europeana a Cercetarii
Profilul meu
ID 2480
Denumire organizaţie Universitatea din Oradea
Adresă poştă electronică ifelea@uoradea.ro
Cod de înregistrare fiscală 4287939
Număr de înregistrare în registrul comerţului
Anul înfiinţării 1990
Adresa poştală Universitatii, nr. 1
Cod 410087
Localitate Oradea
Judeţele Bihor
Regiune Nord-Vest
Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
TIPUL SOLICITANTULUI
Tipul solicitantului Persoane juridice de drept public, ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora
REPREZENTANTUL LEGAL
Prenume şi Nume Cornel Craciun Antal
Funcţie Rector
Număr de telefon 0259/408.105
Număr de fax 0259.432.789
Adresă poştă electronică cantal@uoradea.ro
Document de identitate CI seria XH 253134
Emis de Municipiul Oradea
La data de 20-03-2003
ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR
Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta înregistrare şi în formularele referitoare la aplicant şi la proiect să fie utilizate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare DA
ALTE INFORMAŢII
Anul n*-2  
Număr mediu de angajaţi 1903
Cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop patrimonial 129558524
Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanţ) 19649213
Anul n*-1  
Număr mediu de angajaţi 1977
Cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop patrimonial 127252748
Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanţ) 15223484
Incadrarea in categoriile eligibile, conform Ghidului Solicitantului
  Universităţi publice şi private acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru organizarea programelor doctorale – conform Anexei 1.
 
Partenerii
PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI
Implementarea proiectului se face în parteneriat? DA
1
ID Partener 28562
Denumire organizaţie Universitatea \"Aurel Vlaicu\" din Arad
Număr înregistrare 3519500
Adresa poştală B-dul Revolutiei, Nr. 77, 310330, Arad
Persoana de contact Prof. Univ. Dr. Lizica Mihut
Descrierea activităţii partenerului, relevantă pentru acest proiect Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad s-a infiintat in anul 1990 prin Hotarare de Guvern, pe structura Institutului de subingineri. Astazi, universitatea are peste 16000 studenti, in toate formele de invatamant: licenta – zi, id, master si scoala doctorala. Cele 38 de specializari, 19 programe de master, 5 cursuri postuniversitare si formare continua, organizate de 9 facultati si 12 departamente, 7 institute, IOSUD cu doua domenii de doctorat: filologie si teologie acopera o plaja larga de pregatire universitara: stiinte economice, stiinte exacte, inginerie, stiinte umaniste, sport, teologie si stiintele educatiei. Centrele de cercetare se axeaza pe domenii ingineresti de varf si stiinte economice. Universitatea include un centru ECDL unde se desfasoara cursuri si examene de atestare pentru studenti si pentru participanti externi. Universitatea are un Incubator de afaceri si participa la numeroase proiecte in colaborare cu mediul economic. Universitatea isi desfasoara activitatea in 4 cladiri dotate la standardele unui invatamant modern. Universitatea a construit prin fonduri proprii o cladire cu parter +3 etaje, incluzand Sali de curs, laboratoare, aparate si tehnica de calcul. La acestea se adauga o sala de sport moderna si caminul studentesc, editura, tipografie, Biblioteca centrala” Cornelia Bodea” cu peste 100.000 volume si bibliotecile facultatilor. In prezent suprafata spatiilor de invatamant este de 42.221 mp. Activeaza 244 cadre didactice, dintre care 87 sunt profesori si conferentiari.
Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad este atestata ca si institutie CDI, prin decizia Nr. 9696/14.07.2008, avand un standard total de performanta 69,25 Participare la programe de cercetare nationale si internaţionale In perioada 2008-2009 activitatea de cercetare stiinţifica din cadrul Universitatii „Aurel Vlaicu” din Arad s-a concretizat prin: 3 proiecte PNCDI 2 iar valoarea totala a acestora pentru anul 2007 a fost de 110345 RON; 18 proiecte CEEX a caror valoare totala pentru anul 2007 a fost de 920861 RON; 4 contracte CNCSIS cu o suma de 54100 RON; de asemenea au fost atrase un numar de 19 proiecte din fonduri naţionale private a caror valoare totala a fost de 117850 RON. Recunoașterea nationala si internationala Publicarea in reviste si edituri cotate ISI si recunoscute CNCSIS: Trebuie mentionat faptul ca in perioada aceasta au fost publicate 34 de articole in reviste cotate ISI din care 31 au fost publicate in strainatate şi doar 3 in tara. S-a publicat un numar de 653 de pagini in 2 carti diferite in edituri internationale de renume (HUMANA PRESS SI SPRINGER VERLAG); 101 carţi cuprinzand un numar total de 23104 pagini au fost publicate in edituri recunoscute CNCSIS; 63 de lucrari au fost publicate in reviste recunoscute CNCSIS si cotate B sau B+; s-a realizat un numar de 42 de modele fizice, experimentale, functionale, prototipuri si metodologii ca rezultat al activitatii de cercetare realizate in cadrul proiectelor sau comandate de agenti economici ; Au fost obtinute 3 brevete de inventie. In perioada analizata 11 proiecte internaţionale au fost finantate din fonduri publice iar acestea au fost in valoare totala de 98795 € Recunoașterea revistelor stiintifice publicate in UAV In prezent recunoscute CNCSIS urmatoarele publicații: Scientific and Technical Bulletin, Series: Social and Humanistic Sciences; Mechanical Engineering; Economic Sciences and Technology; Chemistry, Food Science & Engineering; Textile Science UAV. Recunoașterea competenţelor in cercetare ale UAV: Un premiu al Academiei Romane pentru proiectul „Determinarea Expresiei Glicosfingolipidelor Complexe In Sistemul Nervos Central Prin Dispozitive De Microchipuri Integrate Polifunctionale Cuplate Cu Spectrometrie De Masa De Inalta Performanta”.
Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat ML I - Demararea si derularea programelor de pregatire doctorala pentru dezvoltarea competentelor specifice si sustinerea tezelor, cu activitatile: 1. Inscrierea doctoranzilor, desfasurarea concursului de admitere, inmatricularea doctoranzilor; 2. Intocmirea dosarului de evidenta pentru doctoranzii ce vor beneficia de sprijin financiar prin proiect; 3. Stabilirea planurilor de pregatire individuala si a perioadei pentru desfasurarea mobilitatii transnationale; 4. Parcurgerea programului pentru etapa de pregatire universitara avansata si admiterea in etapa a II-a de cercetare stiintifica; 5. Efectuarea stagiului de mobilitate transnationala; 6. Elaborarea de catre doctoranzi a rapoartelor de cercetare; 7. Sustinerea tezelor de doctorat; 8. Furnizarea sprijinului financiar lunar pentru doctoranzii ce isi realizeaza obligatiile contractuale, conform proiectului. ML II - Organizarea stagiilor de mobilitate transnationala, cu activitatile: 1. Stabilirea procedurilor, identificarea institutiei primitoare si stabilirea conditiilor juridice si tehnice de derulare a mobilitatii. 2. Negocierea si semnarea acordurilor de-primire la stagiul de cercetare. 3. Finalizarea stagiilor de cercetare, rapoarte de stagiu. ML IV - Schimb de bune practici prin vizite de studiu si workshop-uri, cu activitatile: 1. Vizite de studiu/monitorizare ML V - Dezvoltarea capacitatii de informare, publicare si diseminarea rezultatelor, cu activitatile: 4. Participarea doctoranzilor la conferinte/simpozioane nationale si/sau internationale de prestigiu legate de obiectul cercetarii, cu sprijin financiar adecvat; 5. Diseminarea rezultatelor prin publicarea in reviste de specialitate recunoscute national si international; 6. Organizarea de sesiuni stiintifice ale doctoranzilor ML VI - Activitati de management, monitorizare si comunicare, cu activitatile: 5. Adoptarea planului anual de achizitii; 6. Elaborarea si prelucrarea documentelor financiar-contabile aferente proiectului; 7. Asigurarea managementului financiar al proiectului, la solicitant si parteneri, administrarea transparenta a fondurilor proiectului, audit financiat, urmarirea realizarii contributiei financiare a universitatilor; 8. Achizitii de produse si servicii; 9. Asigurarea logisticii proiectului, pentru realizarea obligatiilor contractuale dintre universitati, echipa de management si doctoranzi; 11. Organizarea de intalniri cu rol de evaluare si tutoriere intre echipa de management experti, conducatorii de doctorat si doctoranzii; 12. Monitorizarea derularii programelor grupului tinta in toate etapele studiilor doctorale; 13. Monitorizarea si evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat doctoranzilor, prin rapoarte si analize lunare.
Tipul partenerului Partener naţional
Regiune/Ţara Vest
Anul n*-2  
Număr mediu de angajaţi 369
Cifra de afaceri 43693612
Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 14854104
Anul n*-1  
Număr mediu de angajaţi 355
Cifra de afaceri 40546944
Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 11144679
2
ID Partener 28565
Denumire organizaţie Universitatea \"Petru Maior\" din Targu Mures
Număr înregistrare 4322831
Adresa poştală Tirgu Mures str. N. Iorga nr.1 cod postal 540088
Persoana de contact Prof. Univ. Dr. Boldea Iulian
Descrierea activităţii partenerului, relevantă pentru acest proiect Universitatea \\”Petru Maior\\”, la inceput de mileniu, se prezinta in deplina sa maturitate si reputatie ca o autentica si generoasa \\”Universitate pentru comunitate\\”. Pe parcursul timpului Universitatea \\”Petru Maior\\” a cunoscut o evolutie complexa, marcata de evenimentele perioadei istorice pe care a traversat-o. Dar, in permanenta ea a indeplinit un rol important ca nucleu de spiritualitate si cultura in arealul muresean. Universitatea \\”Petru Maior\\” a cunoscut o puternica dinamica institutionala exprimata in aparitia a noi facultati si specializari, in cresterea numarului de studenti si cadre didactice. Managementul universitar, strategia dezvoltarii si modernizarii au produs efecte benefice pentru consolidarea institutionala si pentru calitatea procesului de invatamant, sporindu-i prestigiul si autoritatea. Eforturile si resursele alocate au avut darul de a crea o personalitate institutionala specifica, capabila sa faca din universitate un interlocutor si partener credibil si atractiv pe plan national si international. Deschiderea spre mediul social si economic, capacitatea de a raspunde competent la solicitarile si provocarile exterioare, colaborarile si parteneriatele stabilite cu multe institutii si firme situeaza universitatea pe pozitia unui veritabil integrator in ceea ce priveste formarea si dezvoltarea competentelor. Preocupata de adaptarea continua la standardele europene, Universitatea \\”Petru Maior\\” depune eforturi staruitoare pentru a raspunde eficient la cerintele reformei si modernizarii institutionale. Universitatea \\”Petru Maior\\” a intrat in noul mileniu de cultura si civilizatie cu dorinta de a fi un puternic centru de educatie si cercetare, de iradierea spirituala si culturala, capabil sa raspunda cerintelor formarii noilor generatii, pentru deplina lor integrare in noua lume de valori.
Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului 2007-2009 Proiect EEE European Entrepreneurship Education (Educatie antreprenoriala europeana), Ref. 134096-LLP-1-2007-1-RO-ERASMUS-ECDEM – 200.810 Euro 2009-2010 POS DRU Competitia 31 Antreprenoriatul o alternativa de cariera in Regiunea Centru nr. 17381/2008, Titlu proiect: Antreprenoriat de Succes si Intreprinderi Competitive Contract in implementare, Valoare proiect 1.849.714 lei Proiectul are ca obiectiv identificarea, monitarizarea si implementarea abilitatilor antreprenoriale din Regiunea Centru 2008-2010 Responsabilitate sociala corporatista in conditiile europenizarii si globalizarii 3439 PN II- 4 Parteneriate Valoare proiect 150.000 Euro 2007-2008 CNCSIS 476 / 2007 Cercetari Privind Armonizarea Educatiei Antreprenoriale in Universitatile din Romania cu Universitatile din Uniunea Europeana si din Estul EuropeI (EDARO) Valoare proiect 180.000 lei.
Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat ML I - Demararea si derularea programelor de pregatire doctorala pentru dezvoltarea competentelor specifice si sustinerea tezelor, cu activitatile: 1. Inscrierea doctoranzilor, desfasurarea concursului de admitere, inmatricularea doctoranzilor; 2. Intocmirea dosarului de evidenta pentru doctoranzii ce vor beneficia de sprijin financiar prin proiect; 3. Stabilirea planurilor de pregatire individuala si a perioadei pentru desfasurarea mobilitatii transnationale; 4. Parcurgerea programului pentru etapa de pregatire universitara avansata si admiterea in etapa a II-a de cercetare stiintifica; 5. Efectuarea stagiului de mobilitate transnationala; 6. Elaborarea de catre doctoranzi a rapoartelor de cercetare; 7. Sustinerea tezelor de doctorat; 8. Furnizarea sprijinului financiar lunar pentru doctoranzii ce isi realizeaza obligatiile contractuale, conform proiectului ML II - Organizarea stagiilor de mobilitate transnationala, cu activitatile: 1. Stabilirea procedurilor, identificarea institutiei primitoare si stabilirea conditiilor juridice si tehnice de derulare a mobilitatii. 2. Negocierea si semnarea acordurilor de-primire la stagiul de cercetare. 3. Finalizarea stagiilor de cercetare, rapoarte de stagiu. ML IV - Schimb de bune practici prin vizite de studiu si workshop-uri, cu activitatile: 1. Vizite de studiu/monitorizare ML V - Dezvoltarea capacitatii de informare, publicare si diseminarea rezultatelor, cu activitatile: 4. Participarea doctoranzilor la conferinte/simpozioane nationale si/sau internationale de prestigiu legate de obiectul cercetarii, cu sprijin financiar adecvat; 5. Diseminarea rezultatelor prin publicarea in reviste de specialitate recunoscute national si international; 6. Organizarea de sesiuni stiintifice ale doctoranzilor ML VI - Activitati de management, monitorizare si comunicare, cu activitatile: 5. Adoptarea planului anual de achizitii; 6. Elaborarea si prelucrarea documentelor financiar-contabile aferente proiectului; 7. Asigurarea managementului financiar al proiectului, la solicitant si parteneri, administrarea transparenta a fondurilor proiectului, audit financiat, urmarirea realizarii contributiei financiare a universitatilor; 8. Achizitii de produse si servicii; 9. Asigurarea logisticii proiectului, pentru realizarea obligatiilor contractuale dintre universitati, echipa de management si doctoranzi; 11. Organizarea de intalniri cu rol de evaluare si tutoriere intre echipa de management experti, conducatorii de doctorat si doctoranzii; 12. Monitorizarea derularii programelor grupului tinta in toate etapele studiilor doctorale; 13. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat doctoranzilor, prin rapoarte si analize lunare.
Tipul partenerului Partener naţional
Regiune/Ţara Centru
Anul n*-2  
Număr mediu de angajaţi 320
Cifra de afaceri 34123401
Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 10972460
Anul n*-1  
Număr mediu de angajaţi 337
Cifra de afaceri 29108860
Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 5084279
 
INFORMAţII PROIECT
ID 80272
Titlul proiectului Programe doctorale performante pentru formarea cercetatorilor competitivi in Aria Europeana a Cercetarii
DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Prenume şi Nume Felea Ioan
Funcţie Prorector
Număr de telefon 0259/408.288
Număr de fax 0259/408.283
Adresă poştă electronică ifelea@uoradea.ro
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE
Domeniul major de intervenţie 1.5
TIPUL PROIECTULUI
Tipul proiectului Multi-regional
CLASIFICAREA DOMENIILOR
Clasificarea domeniilor Urban
LOCAŢIA PROIECTULUI
Regiunea principala Nord-Vest
Ţara
Regiunile Nord-Vest Vest Centru
Judeţele Bihor Arad Mureş
Altele
OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU
Obiective orizontale ale POS DRU  
  Egalitate de şanse
  Dezvoltare durabilă
  Inovaţie şi TIC
  Îmbătrânire activă
  Abordare transnaţională
  Abordare interregională
DURATA PROIECTULUI
Durata 36 (în luni)
Exerienţa relevantă a solicitantului pentru domeniul proiectului Instituţia solicitantă este atestată ca şi instituţie de CDI fapt materializat prin următoarele valori medii, pe ultimii 5 ani de indici de performanţă: Număr contracte CDI în implementare/derulare: 31 contracte internaţionale (581.887 euro) şi 45 contracte naţionale (14.928.671 lei). Resursele umane şi materiale ale solicitantului precum şi anvergura activităţilor de CDI şi formare sunt de natură să reprezinte un puternic argument al potenţialului de care dispune solicitantul cu implementarea proiectelor de CDI şi formare. Sintetic resursele sunt: 18 facultăţi, 3 departamente didactice, 61 catedre, 29 centre de cercetare atestate instituţional, 110 programe de licenţă (7-ID, 1-FR), 75 programe de masterat, 10 programe de doctorat; 1304 cadre didactice şi cercetători, dintre care 145 profesori, 193 conferenţiari, 420 şefi lucrări / lectori, 536 asistenţi şi preparatori, 10 cercetători. De asemenea instituţia solicitantă are deja o experienţă relevantă cu direcţia implementării de proiecte pe POSDRU, inclusiv în cadrul DMI 1.5-Burse doctorale şi postdoctorale. Din fonduri structurale se derulează 13 proiecte şi contracte în valoare de 39.516.888 lei în cadrul programului POSDRU.
PARTENERIATUL ÎN CADRUL PROIECTULUI
Descrieţi parteneriatul pentru proiect Proiectul va fi derulat in parteneriat, perfectat intre trei institutii de invatamant superior, organizatoare de studii universitare de doctorat, avand sediul in regiunile de dezvoltare Nord-Vest (solicitantul), Vest (partener 1) si Centru (partener 2). Cele trei institutii au fost partenere si in alte proiecte inclusive, intr-un proiect destinat finantarii de burse doctorale, au colaborat la elaborarea proiectului si au stabilit, inca din aceasta faza, lista de activitati asupra carora au responsabilitati. Solicitantul vizeaza asigurarea burselor doctorale, pentru 10 domenii de doctorat, iar cei doi parteneri vizeaza asigurarea burselor doctorale pentru cate un domeniu de doctorat (filologie). Modulele cuprinzand activitatile de management si comunicare si cel al activitatilor suport pentru dezvoltarea unor competente generale, sunt in responsabilitatea solicitantului, iar celelalte module de activitati sunt in responsabilitatea celor trei parteneri. Proiectul pe care il propunem este unul strategic, din urmatoarele considerente: - este dedicat dezvoltarii capitalului uman de inalta calificare, pentru cresterea competitivitatii si performantei in cercetarea stiintifica, in sprijinul cresterii economice si a societatii bazata pe cunoastere, obiectiv fundamental al Romaniei, inscris in toate programele nationale de referinta pentru perioada 2007-2013: Planul National de Dezvoltare, Cadrul National Strategic de Referinta, Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare; - proiectul va fi derulat in parteneriat de catre trei universitati amplasate in trei regiuni de dezvoltare ale Romaniei, avand deci anvergura multi-regionala; - proiectul se inscrie explicit in Planurile Strategice de Dezvoltare ale universitatilor partenere. Prin cooperarea din cadrul mobilitatilor transnationale ale doctoranzilor si a sesiunilor de informare, cu universitati reperezentand parteneri transnationali ai celor trei universitati care propun proiectul, se confera proiectului caracterul transnational. Parteneriatul dispune de resursele administrative si financiare stabile pentru implementarea proiectului, atat in ansamblu cat si cu referire la fiecare partener in parte, lucru demonstrat de situatia administrativ-financiara actuala a partenerilor si de implementarea in comun a proiectului “Studii doctorale si doctoranzi pentru cercetarea competitiva in societatea bazata pe cunoastere”, depus si castigat in 2009.
 
DESCRIERE PROIECT 1
Obiectivul proiectului Obiectivul general al proiectului este formarea initiala de calitate a viitorilor cercetatori in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat, prin implementarea unor programe doctorale competitive intemeiate pe o abordare interdisciplinara, pe mobilitate transnationala, inclusiv prin facilitarea obtinerii de diplome in cotutela, bazate pe sprijin financiar consistent si menite sa faca din cariera de cercetare o optiune atractiva. Obiectivul general se concretizeaza in urmatoarele obiective specifice: 1. Cresterea atractivitatii si imbunatatirea participarii la ciclul de studii universitare de doctorat in conditii de sustinere financiara adecvata a 40 doctoranzi in urmatoarele domenii de doctorat: Biologie, Economie, Filologie, Geografie, Inginerie Electrica, Inginerie Energetica, Inginerie Industriala, Istorie, Medicina si Sociologie, domenii prioritare ale Strategiei Nationale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 2007-2013; 2. Imbunatatirea calitatii programelor de studii universitare de doctorat, cu scopul cresterii performantelor in cercetarile efectuate; 3. Imbunatatirea mobilitatii academice in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat pentru un numar de 40 doctoranzi; 4. Diversificarea formelor de pregatire pentru doctoranzi prin utilizarea mijloacelor moderne de TIC; 5. Includerea in programele de pregatire a doctoranzilor a unor sesiuni menite sa dezvolte capacitatea de publicare stiintifica, competentele de management al cercetarii, spiritul antreprenorial. Prin obiectivele sale, proiectul raspunde la obiectivul general al POSDRU de participare la dezvoltarea de capital uman competitiv, integrabil pe o piata europeana a muncii moderna si flexibila respectiv, obiectivului specific al POSDRU de promovare a educatiei si formarii initiale de calitate in cercetare, prin doctorat. Realizarea obiectivului general si a obiectivelor specifice ale proiectului conduce la educatia si formarea profesionala, de calitate, competitiva a viitorilor cercetatori, ceea ce va sprijini cresterea economica si dezvoltarea societatii bazata pe cunoastere – obiective definitorii ale axei prioritare 1 din cadrul POSDRU. De asemenea, prin toate obiectivele specifice ale proiectului acesta contribuie direct la realizarea obiectivului specific al DMI 1.5 – imbunatatirea participarii, cresterea atractivitatii si motivatiei pentru cariera in cercetare prin sprijinirea doctoranzilor si imbunatatirea mobilitatii acestora pe durata ciclului doctoral.
Activităţile proiectului Activitatile proiectului au fost structurate in cadrul a 6 Module de lucru (ML) pentru care s-au prevazut o serie de activitati si subactivitati. Activitatile premergatoare, neeligibile sunt incadrate in modulul de lucru unu (ML I) si se desfasoara atat la solicitant cat si la parteneri. Celelalte activitati se desfasoara pe toata durata de implementare a proiectului. Se prezinta in continuare, activitatile eligibile grupate pe cele 6 module: ML I - Demararea si derularea programelor de pregatire doctorala pentru dezvoltarea competentelor specifice si sustinerea tezelor de doctorat, cuprinzand activitatile eligibile: 2. Intocmirea dosarului de evidenta pentru doctoranzii ce vor beneficia de sprijin financiar prin proiect; 3. Stabilirea planurilor de pregatire individuala si a perioadei pentru desfasurarea mobilitatii transnationale; 4. Parcurgerea programului pentru etapa de pregatire universitara avansata si admiterea in etapa a II-a de cercetare stiintifica; 5. Efectuarea stagiului de mobilitate transnationala; 6. Elaborarea de catre doctoranzi a rapoartelor de cercetare; 7. Sustinerea tezelor de doctorat; 8. Furnizarea sprijinului financiar lunar pentru doctoranzii ce isi realizeaza obligatiile contractuale, conform proiectului. ML II - Organizarea stagiilor de mobilitate transnationala 1. Stabilirea procedurilor, identificarea institutiei primitoare si stabilirea conditiilor juridice si tehnice de derulare a mobilitatii. 2. Negocierea si semnarea acordurilor de primire la stagiul de cercetare. 3. Finalizarea stagiilor de cercetare, rapoarte de stagiu. ML III - Activitati suport pentru dezvoltarea unor competente generale 1. Modul de formare in managementul cercetarii si in managementul de proiect 2x8 ore/an - an I; 2. Modul de formare in utilizarea instrumentelor specifice din domeniul TIC - 2x8 ore/ in primul an; 3. Modul de pregatire pentru abordarea interdisciplinara - 2x8 ore/ in primul an; 4. Modulul de formare privind Strategia si Legislatia Europeana si Nationala in domeniul cercetarii stiintifice - 2x8 ore/ in primul an; 5. Sesiuni de informare si sensibilizare pe tematici specifice-egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea, multiculturalitatea, dezvoltarea durabila, spiritul antreprenorial etc. Se va organiza 1 sesiune pe an. ML IV - Schimb de bune practici prin vizite de studiu si workshop-uri 1. Vizite de studiu/monitorizare – maxim 10 vizite pe an ale membrilor echipei de implementare; 2. Workshop-uri pentru schimb de bune practici pentru dezvoltarea cotutelei, dezvoltarea de programe doctorale interdisciplinare, pe tema mobilitatii intersectoriale. Se va organiza cate un workshop in anul II si anul III. ML V - Dezvoltarea capacitatii de informare, publicare si diseminarea rezultatelor 1. Dotarea si cresterea capacitatii de informare a Centrului de Documentare a Doctoranzilor pentru toate domeniile de doctorat ale universitatii solicitante; 2. Modul de dezvoltare a abilitatilor de documentare, redactare, publicare si comunicare stiintifica - 2x8 ore in an I; 3. Modul de dezvoltare a competentelor lingvistice specifice domeniului de doctorat - 20 ore la sfarsitul anului I; 4. Participarea doctoranzilor la conferinte/simpozioane nationale si/sau internationale de prestigiu legate de obiectul cercetarii, cu sprijin financiar adecvat- cate 1 conferinta in anul II si III pentru fiecare doctorand; 5. Diseminarea rezultatelor prin publicarea in reviste de specialitate recunoscute national si international; 6. Organizarea de sesiuni stiintifice ale doctoranzilor - cate o sesiune in fiecare an; ML VI - Activitati de management, monitorizare si comunicare. Managementul proiectului cuprinde: initierea proiectului, derularea proiectului si finalizarea proiectului. Se vor derula urmatoarele activitati de publicitate: comunicate de presa, crearea unui site al proiectului, anunturi pe site-ului proiectului, multiplicarea unei brosuri care sa prezinte rezultatele proiectului. In toate activitatile de comunicare, informare si publicitate se vor utiliza Regulile de vizibilitate cuprinse in Manualul de Identitate Vizuala. Acest modul de lucru include urmatoarele activitati: 1. Definitivarea atributiilor si a modului de lucru a echipei de management si implementare a proiectului; 2. Sedintele lunare de analiza si de lucru ale echipei de management; 3. Detalierea anuala a diferitelor tipuri de cheltuieli necesare managementului de proiect, financiare si juridice, informare si publicitate etc.; 4. Proiectarea, implementarea si mentinerea site-ului proiectului, accesabil de pe site-ul universitatii; 5. Adoptarea planului anual de achizitii; 6. Elaborarea si prelucrarea documentelor financiar-contabile aferente proiectului; 7. Asigurarea managementului financiar al proiectului, la solicitant si parteneri, administrarea transparenta a fondurilor proiectului, audit financiar, urmarirea realizarii contributiei financiare a universitatilor; 8. Achizitii de produse si servicii; 9. Asigurarea logisticii proiectului, pentru realizarea obligatiilor contractuale dintre universitati, echipa de management si doctoranzi; 10. Constituirea si actualizarea unei baze de date pentru proiect care sa permita operativitate in raportari; 11. Organizarea de intalniri cu rol de evaluare si tutoriere intre echipa de management experti, conducatorii de doctorat si doctoranzii; 12. Monitorizarea derularii programelor grupului tinta in toate etapele studiilor doctorale si evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat; 13. Monitorizarea si evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat doctoranzilor, prin rapoarte si analize lunare; 14. Elaborarea si depunerea Rapoartelor tehnico-financiare; 15. Publicitate prin anunturi de presa, prin bannerul si panoul dedicat. Se vor organiza doua conferinte de presa: una la lansarea proiectului (inceperea implementarii) si una la incheierea implementarii proiectului; 16. Multiplicarea si difuzarea brosurii cu rezultatele proiectului. Demararea proiectului este conditionata de derularea unei activitati din categoria „neeligibilă” si pentru care nu se solicita resurse financiare: ML I – Demararea si derularea programelor de pregatire doctorala pentru dezvoltarea competentelor specifice si sustinerea tezelor. 1. Inscrierea doctoranzilor, desfasurarea concursului de admitere, inmatricularea doctoranzilor. Prin implementarea activitatilor sale, proiectul conduce, indubitabil, la satisfacerea celor 5 obiective specifice care vor contribui la realizarea obiectivelor DMI 1.5., astfel: 1. Primul obiectiv al propunerii este asigurat prin sprijinul financiar acordat prin proiect, in urmatoarele directii: a. bursele lunare, b. sprijinul financiar pentru participarea la sesiuni stiintifice si publicarea lucrarilor 2. Obiectivul privind cresterea calitatii programelor doctorale este sustinut de ansamblul activitatilor din proiect care are parghiile necesare unei scoli doctorale moderne 3. Obiectivul 3 este sustinut prin: a. includerea stagiilor de cercetare in strainatate, b. includerea modulelor privind managementul cercetarii si valorificarea rezultatelor cercetarii si mai ales c. sustinerea financiara a studiului/cercetarilor in strainatate 4. Obiectivul privind utilizarea mijloacelor moderne de TIC este realizat prin: a. informarea dedicata in cadrul modulului specific si b. prin utilizarea pe tot parcursul studiilor doctorale a TIC. 5. Satisfacerea obiectivului al V-lea al proiectului este asigurata de realizarea activitatilor: a. sesiuni de informare si sensibilizare pe tematici specifice, b. workshop-uri, c. modulul de dezvoltare, comunicare, sustinere de lucrari stiintifice. Fata de perioada anterioara, propunerea de fata contribuie semnificativ la aparitia urmatoarelor valori adaugate proiectului: cresterea calitatii doctoranzilor, cresterea ponderii managementului cercetarii si valorificarii rezultatelor, cresterea sanselor de ocupare a doctoranzilor, eliminarea discriminarilor si a inegalitatilor, atingerea unui nivel inalt de calificare.
Rezultate anticipate Proiectul vizeaza obtinerea de rezultate cu impact la diferite niveluri: La nivelul output-ului educational, acest proiect va constitui cadrul de dezvoltare al unor programe doctorale avansate care vor sustine si vor dezvolta resursa umana performanta pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI). Activitatea de CDI se va reflecta apoi, la nivelul output-ului stiintific si in cresterea calitatii actului educational. Prin aceasta se urmareste implementarea punctuala in acest proiect a obiectivului UE de a integra Aria Europeana a Cercetarii cu Aria Europeana Educationala intr-o arie comuna a educatiei si cercetarii, in care cele 2 componente se sustin si se potenteaza reciproc. La nivelul sistemului de CDI prin dezvoltarea cadrului necesar formarii unor resurse umane performante, care sa promoveze cercetari de varf in domenii de importanta strategica a cercetarii romanesti si europene, proiectul contribuie la atingerea urmatoarelor obiective strategice ale dezvoltarii cercetarii romanesti: a) generarea de cunoastere, obtinerea unor rezultate stiintifice si tehnologice de varf, competitive cu rezultatele pe plan global, in scopul cresterii vizibilitatii internationale a cercetarii romanesti si a transferarii ulterioare a rezultatelor in practica socio-economica; b) cresterea competitivitatii economiei romanesti prin inovare, cu impact la nivelul agentilor economici si transferul cunostintelor in economia reala; c) cresterea calitatii sociale, gasirea de solutii tehnice si stiintifice care sustin dezvoltarea sociala si imbunatatesc conditia umana a acesteia. La nivelul output-ului stiintific prin modalitatea specifica de formare a tinerilor doctoranzi, proiectul isi propune dezvoltarea cercetarii stiintifice concretizate in urmatoarele rezultate: R1) 40 de doctoranzi sprijiniti financiar pentru efectuarea ciclului trei Bologna-studii doctorale (ID 254 - indicator de output), din care 30 la solicitant, 7 la P1 si 3 la P2. Toate activitatile sunt subordonate sau interfera cu acest obiectiv. R2) Doctoranzii sprijiniti prin proiect apartin unui numar de 3 scoli doctorale sprijinite financiar (ID 256 - indicator de output), cate una la solicitant si parteneri. Domeniile de doctorat (10) sunt eligibile si sunt incluse in domeniile fundamentale: Stiinte Ingineresti, Stiinte Economice, Stiinte Medicale, Stiinte ale Naturii, Stiinte Umaniste, Stiinte Sociale si Politice. Toate activitatile sunt subordonate sau interfera cu acest obiectiv. R3) In conformitate cu statisticile solicitantului si partenerilor, estimam ca ponderea doctoranzilor sprijiniti care vor obtine titlul de doctor (ID 255 – indicator de rezult), in conditiile proiectului va fi de 70%, adica 28 doctoranzi vor sustine public teza de doctorat si vor obtine titlul de doctor (ID 262 - indicator de rezult). Unele din activitatile din proiect vizeaza si restul doctoranzilor de la solicitant si partener, ca de exemple: ML I-2, ML I-3, ML I-4, ML II-2, ML III. R4) Numarul de lucrari stiintifice publicate de doctoranzi (ID 260), in domeniul tezelor de doctorat va fi de 90, din care 70 in reviste si/sau proceedings-urile unor congrese, conferinte, simpozioane si 20 teze de doctorat publicate in volume cu ISBN. Estimam ca, 40 lucrari publicate vor avea vizibilitate in baze de date internationale recunoscute, inclusiv ISI. R5) Numarul de lucrari stiintifice prezentate de doctoranzi (in domeniul de doctorat) va fi de 80 (ID 258 - indicator de rezult), din care 40 la congrese, conferinte, simpozioane (adica, 40 lucrari publicate in proceedings-uri, evocate la indicatorul R4) si 40 lucrari prezentate la workshop-uri, seminarii, sesiuni de comunicari stiintifice. Activitatile subordonate rezultatelor R4 si R5 sunt: ML I-6, ML IV-2, ML V-2, ML V-4, ML V-5, ML VI-13. Alte rezultate si alti indicatori asumati in cadrul proiectului sunt: R6) pana la 320 de luni de mobilitati in universitati din tari ale UE pentru cei 40 de doctoranzi; R7) 120 de rapoarte de cercetare realizate de doctoranzi din care minim 90 validate de consilii si comisii; R8) 10 abonamente la reviste de specialitate si 20 de tratate de specialitate achizitionate, 1 abonament la baze de date; R9) 6 manuale reprezentand suportul de curs cu minim 50 de pagini pentru cele 6 module de formare incluse in programul de activitate; R10) 1 brosura in 50 de exemplare privind rezultatele proiectului si efectele sau impactul acestora asupra altor activitati si 100 de exemplare pliante de publicitate; R11) Se va realiza site-ul de prezentare a proiectului R12) dotarea si cresterea capacitatii de informare a Centrului de Documentare a Doctoranzilor, cu facilitati de documentare, studiu, organizare de cursuri, conferinte, dezbateri; R13) numar de teze de doctorat intemeiate pe o abordare interdisciplinara, minim 4; R14) numar de teze de doctorat realizate in cotutela, minim 4; R15) numar de sesiuni specifice abordand egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea si respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila si protectia mediului: doua; R16) numar de workshop-uri si vizite de impartasire a bunelor practici: doua; R17) numar de module de formare a competentelor generale: patru.
Contextul proiectului Prin activitatile premergatoare celor eligibile pentru implementarea proiectului (promovarea domeniilor de doctorat, publicitate, criteriile de selectie in cadrul concursului de admitere) cele trei universitati partenere asigura selectarea in cadrul grupului tinta a celor mai abilitati doctoranzi pentru obiectivele si activitatile proiectului. Prin toate activitatile de formare, tutoriere, indrumare, mobilitate, cercetare, comunicare, elaborare si publicare, dedicate grupului tinta, desfasurate sub coordonarea directa a echipei de implementare a proiectului, se asigura implicarea permanenta si mentinerea in proiect a persoanelor din grupul tinta.
Justificarea necesităţii implementării proiectului Studiile doctorale comporta aspecte diferite fata de celelalte cicluri Bologna in ceea ce priveste derularea procesului de cercetare. Formarea unor cercetatori de nivel international, intr-un cadru institutional adecvat, este un factor esential in constituierea unei baze stiintifice solide pentru o economie europeana bazata pe cunoastere. UE isi propune crearea unui mediu de cercetare de nivel inalt, caracterizat prin interdisciplinaritate, diversitate culturala si mobilitate, care sa atraga, prin oportunitati de formare de nivel mondial, cercetatori valorosi si promovarea excelentei ca obiectiv principal al cercetarii prin studiile doctorale. Cercetatorii de inalt nivel, in special doctoranzi si absolventi ai programelor doctorale, actioneaza ca agenti importanti de creativitate, inovare si transfer tehnologic. Consolidarea studiilor doctorale printr-o atentie deosebita acordata educatiei si formarii de calitate intr-un mediu bogat de cercetare este un element vital pentru indeplinirea obiectivelor strategice ale UE. Finantarea limitata din bugetul de stat pentru studiile doctorale, costurile ridicate ale programelor doctorale cat si sprijinul insuficient acordat doctoranzilor, au dus la scaderea interesului pentru studiile doctorale. Aceleasi cauze determina absolventii de master sa prefere integrarea pe piata muncii, renuntand astfel la continuarea studiilor. Numarul persoanelor inscrise in programul de master a crescut de-a lungul anilor, aspect ce nu trebuie deloc neglijat, deoarece, cu argumente academice si financiare, acest aflux de potential uman tanar s-ar putea indrepta spre studiile doctorale, ducand astfel la cresterea numarului de doctoranzi si revigorarea cercetarii stiintifice. In cele 10 domenii de doctorat vizate de proiect, numarul absolventilor de doctorat s-a inscris intr-un trend ascendent. Proiectul va conduce la accentuarea acestei tendinte. Grupul tinta este reprezentat de doctoranzii cu frecventa. Bursa doctorala va asigura sustinerea financiara necesara studiilor in tara precum si mobilitatilor interne si transnationale. Proiectul este deosebit de relevant fata de nevoile grupului tinta avand in vedere faptul ca, in conditiile economice ale Romaniei actuale, o foarte mica parte a absolventilor de studii universitare de licenta (pre Bologna) masterat au posibilitatea financiara de a se sustine singuri in parcurgerea unui ciclu de studii doctorale. Este evident faptul ca, fara burse doctorale interesul pentru invatamantul doctoral, precum si selectia celor mai merituosi absolventi ai ciclului de licenta/masterat ar fi afectate. In acest context, prezentul proiect are o reala valoare adaugata prin faptul ca isi propune stimularea dezvoltarii, pe baze performante, a scolii doctorale la nivel universitar prin sustinerea financiara si stiintifica a tinerilor doctoranzi contribuind astfel la cresterea numarului de participanti la educatie si formare profesionala, respectiv a calitatii si numarului de doctoranzi, fata de perioada anterioara. Acest demers se inscrie in strategia de dezvoltare institutionala, strategia cercetarii din cele trei universitati partenere in proiect, avand ca prioritate crearea unor scoli doctorale de elita, relevante national si international. Proiectul presupune o abordare inovativa a formarii doctorale oferind doctoranzilor atat un suport stiintific de calitate cat si un suport financiar necesar pentru stagii de mobilitate care sa le permita accesul la resurse de invatare si cercetare, ancorarea in retele internationale de cercetare si formarea de parteneriate internationale. Proiectul contribuie astfel, la consolidarea sistemului national de studii doctorale si va sprijini dezvoltarea resurselor umane din cercetare, dezvoltare si inovare permitand crearea de retele intre universitati si centre de cercetare, dezvoltarea de cooperari transnationale si mobilitati, de programe comune de studii (Joint Degrees) cu caracter interdisciplinar. In lipsa finantarii, aceste rezultate imediate nu ar putea fi obtinute, iar activitatile de dezvoltare a competentelor generale si mobilitatile nu ar putea fi finantate din alte surse in perioada imediat urmatoare.
Resursele alocate şi achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări necesare pentru implementarea proiectului Activitatile din cadrul modulelor ML I si ML IIIVI, prevazute in proiect, mai putin mobilitatile (ML II), se vor desfasura la institutia solicitanta si la parteneri, in spatiile de invatamant destinat Scolilor Doctorale. Fiecare domeniu de doctorat dispune, in cadrul facultatii de profil, de cate o sala dotata cu mobilier adecvat, cu calculatoare si alte aparate specifice, unde se desfasoara activitatile de pregatire a doctoranzilor: cursuri, seminarii, documentare etc., Totodata, institutia solicitanta dispune de o sala de aproximativ 100 m2, in care functioneaza Centrul de Documentare al Doctoranzilor. Centrele de cercetare din cadrul facultatilor care au domenii de doctorat sunt dotate cu echipamente specifice care asigura desfasurarea unei activitati de cercetare experimentala performanta. Institutia solicitanta si partenerii dispun de surse de informare asigurate de accesul la biblioteca SpringerLink, la literatura stiintifica de cercetare Anelis, la Enciclopedii on line Editura Sage, care permit documentarea rapida si eficienta, inclusiv accesul la literatura de aparitie recenta. Fiecare domeniu de doctorat, de la cele trei institutii, are biblioteca de specialitate proprie si acces la baza de date in domeniul respectiv. Institutiile colaboratoare, unde se vor desfasura stagiile de mobilitate transnationala vor pune, de asemenea, la dispozitia doctoranzilor spatiile si echipamentele necesare realizarii in bune conditii a stagiului de cercetare. Centrul de Documentare al Doctoranzilor infiintat prin proiectul depus in 2008, dezvoltat prin proiectul depus in 2009, va fi dezvoltat in continuare prin prezentul proiect, avand bugetul inclus in FEDR la nivelul a peste 450 mii lei. Acest centru este dotat cu 24 laptop-uri conectate la internet si asigura acces la cel putin 4 baze de date, este dotat cu reviste si tratate de specialitate in toate cele 10 domenii de doctorat precum si cu aparate si pachete software pentru cercetare. Atat prin resursa umana calificata, cat si prin infrastructura si dotare, institutia solicitanta si partenerii asigura conditiile necesare derularii acestui proiect. Pentru implementarea proiectului solicitantul si partenerii au constituit o echipa de implementare, formata din 27 de persoane, incluzand echipa de management cu 12 persoane si 15 experti pe termen lung si pe termen scurt. Resursele financiare prevazute pentru implementarea proiectului sunt detaliate in capitolul „pachetul de finantare al proiectului”. In sinteza, implementarea proiectului implica alocarea a 6.584.704,35 lei, din care 6.302.364,66 lei reprezinta asistenta financiara nerambursabila. Cea mai mare parte a alocatiei financiare, adica 3.912.000 lei, este destinata grupului tinta, pentru burse interne si externe (in perioada de mobilitate, pentru achizitiile de bunuri si servicii s-a alocat suma de 650.500 lei - in subcapitolul de cheltuieli FEDR si 275.737,35 - lei in capitolul cheltuieli indirecte/generale de administratie). Vor fi achizitionate in principal, urmatoarele bunuri: calculatoare, aparate si instrumente, sisteme software, tratate si reviste de specialitate-dedicate Centrului de Documentare a Doctoranzilor, materiale consumabile si utilitati-aferente implementarii proiectului. Principalele servicii care vor fi achizitionate pe parcursul implementarii proiectului sunt: informare si publicitate, conectare la retele informatice si baze de date, audit financiar, tiparire manuale, pliante, brosuri de prezentare a rezultatelor proiectului, organizare workshop-uri. Resursele financiare prevazute pentru activitatile de monitorizare si management ale proiectului sunt cuprinse la capitolul 1 (resurse umane), din pachetul de finantare s-au estimat la 1.229.558 lei si s-au calculat pe baza structurii echipei de implementare, a volumului de timp necesar pentru realizarea activitatilor proiectului (determinat pe baza experientei acumulata in implementarea unor proiecte similare) si al nivelului retributiei orare proiectata pentru astfel de proiecte. Detalii se prezinta la capitolul „pachetul de finantare al proiectului”.
Managementul proiectului Universitatea solicitanta are o experienta bogata in managementul de proiecte, coordonand doar in ultimii 5 ani 31 de proiecte internationale si 245 proiecte nationale. Un numar semnificativ dintre aceste proiecte au fost coordonate de catre membrii echipei de management si implementare a prezentului proiect. Implementarea proiectului va fi asigurata de catre echipa de implementare formata din 27 persoane, incluzand echipa de management si experti (pe termen lung si pe termen scurt). Echipa de management este formata din 12 persoane si va asigura implementarea proiectului in conditii de calitate si la termenele prevazute. Ea va asigura, totodata, raportarea periodica a rezultatelor obtinute pe masura derularii activitatilor prevazute in proiect prin elaborarea rapoartelor tehnico-financiare semestriale. Echipa de management cuprinde urmatoarele responsabilitati: 1. Manager de proiect: prof.univ.dr. conducator de doctorat, prorector cu cercetarea, calitatea si doctorate in cadrul universitatii solicitante, peste 15 ani experienta in functii de conducere, director de proiecte cu finantare nationala si de la UE, coordoneaza proiectul, raspunde de calitatea activitatilor desfasurate de catre echipa de management, de realizarea indicatorilor asumati in proiect; 2. Responsabil financiar, expert contabil atestat, raspunde de elaborarea bugetului proiectului, de gestiunea tuturor cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului asigurand incadrarea cheltuielilor in categoriile si limitele fixate de catre finantator si in conformitate cu legea; 3. Consilier juridic cu peste 5 ani vechime in cadrul universitatii, membru intr-o organizatie profesionala a juristilor recunoscuta national, avand misiunea de consiliere si reprezentare a universitatii in raporturile juridice generate de proiect cu terti parti; 4. Responsabil stiintific, prof.univ.dr. conducator de doctorat, peste 10 ani experienta in functii de conducere in universitate, raspunde de desfasurarea in conditii de calitate si la termenele prevazute a tuturor activitatilor prevazute in proiect cu referire directa la grupul tinta; 5. Doi responsabili cu logistica proiectului, ingineri, peste 10 ani experienta in probleme de gestiune, raspund de: organizarea activitatii de raportare, monitorizarea participarii doctoranzilor la programul doctoral, organizarea stagiilor de mobilitate, elaborarea planului de achizitii si efectuarea acestora, de administrarea Centrul de Documentare al Doctoranzilor si indeplinirea obligatiilor contractuale; 6. Un expert contabil la institutia solicitanta; 7. Un responsabil cu achizitiile la institutia solicitanta; 8. Cate un responsabil de proiect din partea fiecarui partener, profesor universitar, conducator de doctorat, raspunde de realizarea activitatilor asumate de partener; 9. Cate un responsabil financiar din partea fiecarui partener avand misiunea de a gestiona bugetul proiectului cu referire la partenerul respectiv, asigurand incadrarea in categoriile si limitele legale; 10. Pentru implementarea proiectului echipa de management este sustinuta de expertii pe termen lung care se constituie dintr-un numar de 8 conducatori de doctorat, membri in Consiliul Scolii Doctorale din cadrul universitatii solicitante. Sunt coordonatori a 8 domenii de doctorat (celelalte 2 domenii sunt reprezentate de catre managerul de proiect si responsabil stiintific al proiectului ). Cei 8 membri ai echipei de implementare (experti pe termen lung) sunt profesori universitari, conducatori de doctorat, cu experienta de peste 10 ani in conducerea de doctorat si un numar semnificativ de teze conduse. Toti conducatorii de doctorat, membrii ai echipei de implementare, au o experienta insemnata in elaborarea si conducerea proiectelor de cercetare si programelor de formare. Raspund de implementarea modulului de activitati ML I activitatile 17 respectiv ML II-2. Conducatorii de doctorat pe domenii vor facilita doctoranzilor efectuarea stagiului de documentare si cercetare in universitati din tari membre ale UE precum si participarea lor la un simpozion sau la o conferinta internationala pe o tema legata de tema de cercetare a fiecaruia. Echipa de implementare cuprinde de asemenea un numar de 7 experti pe termen scurt, conducatorii de doctorat, profesori care predau in cadrul programelor doctorale - experti invitati avand experienta profesionala dovedita. Expertii pe termen scurt vor fi angajati pentru prezentarea modulelor de formare si a unor teme in cadrul sesiunilor de informare.
Metodologia de implementare (inclusiv calendarul monitorizării) Implementarea proiectului se va realiza prin parcurgerea activitatilor, ceea ce implica si o serie de inregistrari, astfel: 1) Incheierea unui contract de studii si bursa doctorala intre universitati si fiecare doctorand cuprins in proiect (raspunde: managerul de proiect - pentru solicitant si responsabilii de proiect - pentru cei doi parteneri). 2) Elaborarea planurilor de pregatire individuala si a perioadei de desfasurare a mobilitatii transnationale pentru doctoranzi (raspund: Conducatorii de doctorat si Coordonatorii domeniilor de doctorat); 3) Elaborarea si semnarea fiselor de post si a contractelor de munca pentru membrii echipei de management si implementare (raspunde: Managerul de proiect); 4) Incheierea acordurilor de cooperare a celor trei universitati cu universitati din tari ale UE (raspund: Coordonatorii de doctorat si Responsabilul stiintific); 5) Elaborarea unui program de stagiu de documentare (cercetare) pentru fiecare doctorand inaintea plecarii in alte centre universitare din tara si diferite tari ale UE (raspund Conducatorii de doctorat); 6) Raport de stagiu vizat de conducatorul de doctorat, dupa intoarcerea la universitate, care sa contina principalele activitati si rezultate (raspund: Conducatorii de doctorat, doctoranzii si Responsabilul stiintific); 7) Efectuarea de abonamente la reviste si tratate de specialitate, verificarea consolidarii dotarilor si a functionarii Centrului de Documentare al Doctoranzilor (raspunde, Responsabilul logistic); 8) Contractarea cu cadrele didactice titulare, elaborarea materialelor didactice pentru cele 6 module de formare dezvoltare specifice in cadrul ML III (1,2,3,4) si ML V (2,3) (raspunde: Responsabilul stiintific); 9) Evaluarea si notarea de catre titularii de module, implicati ca si experti pe termen scurt, intr-un catalog al rezultatelor obtinute la ML III (1,2,3,4) si ML V (2,3) (raspund: titularii modulelor de formare); 10) Depunerea de catre fiecare doctorand la sediul Scolii Doctorale a documentelor care sa ateste: participarea la conferinte, simpozioane si a lucrarilor publicate (raspund: Responsabilul logistic si doctoranzii); 11) Depunerea de catre fiecare doctorand, la sediul Scolii Doctorale, a raportului lunar de activitate; 12) Organizarea sesiunilor stiintifice, a workshop-urilor si a vizitelor de studiu (raspund: Managerul de proiect si Responsabilul stiintific). 13) Elaborarea planului anual de cheltuieli in conformitate cu devizul aprobat si obiectivele si graficul de implementare al proiectului. raspunde: Responsabilul financiar; 14) Elaborarea planului de achizitii si urmarirea realizarii acestuia (raspunde: Responsabilul logistic); 15) Elaborarea si prelucrarea documentelor financiar contabile (raspunde: Responsabilul financiar); 16) Constituirea bazei de date a proiectului (raspunde: Responsabilul logistic); 17) Elaborarea rapoartelor tehnico-financiare si a cererilor de rambursare (raspunde: Managerul de proiect). Selectarea doctoranzilor cuprinsi in proiect se va face printr-un colocviu de admitere prin care vor fi verificate: a) Media anilor precedenti de studiu; b) Cunostinte generale si de specialitate referitoare la domeniul de doctorat; c) Competenta lingvistica pentru o limba de circulatie internationala; d) Certificarea abilitatilor de cercetator prin: - participarea la sesiuni stiintifice; - lucrari publicate anterior; - contracte de cercetare. Organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat se face in conformitate cu HG 567/2005 si cu Regulamentul propriu al celor trei universitati, la sediul acestora. In etapa de derulare a proiectului se vor desfasura activitatile proiectului descrise in pachetele de lucru (ML) ale proiectului. Monitorizarea implementarii proiectului se face, in principal, prin: urmarirea stadiului realizarii activitatilor, in conformitate cu graficul de implementare, in sedintele saptamanale ale echipei de management, stabilirea actiunilor ce se impun pentru respectarea graficului; urmarirea parcursului activitatilor de catre doctoranzi, pe baza rapoartelor lunare ale acestora, stabilirea actiunilor de corectie (daca este cazul) in sedintele de tutoriere si in intalnirile echipei de management cu conducatorii de doctorat; urmarirea lunara a respectarii planului de achizitii care se stabileste anual. Masurarea progresului proiectului se va realiza prin intermediul rapoartelor de progres semestriale prin care se va urmari atat gradul de indeplinire a activitatilor prevazute pentru perioada respectiva, cat si incadrarea in limitele bugetului, finalizarea activitatilor prevazute in proiect si obtinerea rezultatelor preconizate, intocmirea raportului final, inchiderea contabilitatii.
Proiect generator de venit NU
 
DESCRIERE PROIECT 2
Sustenabilitatea proiectului Sustenabilitatea proiectului se justifica prin urmatoarele actiuni si realizari: a) Proiectul include activitati care permit continuarea si valorizarea rezultatelor dupa finalizarea proiectului, dupa cum urmeaza: a1) Sustinerea participarii doctoranzilor sprijiniti, dupa absolvirea ciclului de studii universitare de doctorat, la programe post-doctorale, pentru continuarea formarii lor ca cercetatori. In acest sens, solicitantul si partenerii au in vedere accesarea altor programe nationale si europene cum ar fi PN II si FP 7; a2) Atragerea si mentinerea doctoranzilor sprijiniti, dupa absolvirea ciclului de studii universitare de doctorat, in activitatea de cercetare, angajarea lor ca cercetatori in centrele si departamentele de cercetare existente in cele trei universitati; b) Structurile proiectului vor putea functiona si dupa finalizarea proiectului din punct de vedere financiar si institutional: b1) Institutia solicitanta si partenerii vor valorifica experienta dobandita in cadrul acestui proiect pentru accesarea ulterioara a altor proiecte in cadrul POS DRU si a altor programe nationale si europene; b2) Solicitantul si partenerii vor continua organizarea de studii universitare de doctorat si vor valorifica experienta dobandita in cadrul acestui proiect pentru imbunatatirea programelor doctorale existente, precum si pentru dezvoltarea unor noi programe doctorale. c) Prezentul proiect continua proiectele depuse si derulate de catre solicitant in 2008, avand aceleasi obiective, adresandu-se mai multor doctoranzi si largind aria geografica de aplicare, fiind similar cu proiectul depus de catre solicitant si parteneri in 2009, in curs de implementare. Proiectul pe care il propunem este unul strategic, din urmatoarele considerente: - este dedicat dezvoltarii capitalului uman de inalta calificare, pentru cresterea competitivitatii si performantei in cercetarea stiintifica, in sprijinul cresterii economice si a societatii bazata pe cunoastere, obiectiv funfamental al Romaniei, inscris in toate programele nationale de referinta pentru perioada 2007-2013: Planul National de Dezvoltare, Cadrul National Strategic de Referinta, Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare; - proiectul va fi derulat in parteneriat de catre trei universitati amplasate in trei regiuni de dezvoltare ale Romaniei, avand deci anvergura multi-regionala; - proiectul se inscrie explicit in Planurile Strategice de Dezvoltare ale universitatilor partenere. Prin cooperarea din cadrul mobilitatilor transnationale ale doctoranzilor si a sesiunilor de informare, cu universitati reperezentand parteneri transnationali ai celor trei universitati care propun proiectul, se confera proiectului caracterul transnational. Parteneriatul dispune de resursele administrative si financiare stabile pentru implementarea proiectului, atat in ansamblu cat si cu referire la fiecare partener in parte, lucru demonstrat de situatia administrativ-financiara actuala a partenerilor si de implementarea in comun a proiectului “Studii doctorale si doctoranzi pentru cercetarea competitiva in societatea bazata pe cunoastere”, depus si castigat in 2009.
Egalitate de şanse La nivelul programelor doctorale se continua politica de integrare si de asigurare a accesului egal pentru grupurile vulnerabile. Ca atare, in concordanta cu strategia universitatilor implicate in proiect, o preocupare constanta pentru conducerea programelor doctorale este asigurarea accesului minoritatii rrome la educatie si formare profesionala continua. Proiectul isi propune identificarea, informarea si atragerea in programul de doctorat a absolventilor de master si de licenta pre Bologna, din acest grup vulnerabil. Aceasta actiune pozitiva promoveaza principiul nediscriminarii si confera sanse mai mari de incluziune sociala. Proiectul, atat in faza de design, cat si in faza de implementare, respecta principiul egalitatii de gen, promovand tratamentul egal intre femei si barbati, fara a se realiza nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica, infectare HIV, apartenenta la categorii defavorizate. In cadrul selectiei persoanelor care vor constitui grupul tinta, se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare cu privire la egalitatea de sanse si de gen. Proiectul isi propune atragerea si oferirea de oportunitati tinerilor proveniti din mediul rural, care au beneficiat de burse sociale pe parcursul studiilor universitare de licenta si/sau master, datorita nivelului scazut al veniturilor. Toti candidatii sunt egali in fata concursului de admitere la doctorat. Domeniile de doctorat promoveaza aceleasi principii de egalitate de sanse si sunt in totalitate accesibile fara restrictii de gen sau de altă natura. Dupa admiterea la ciclul de studii universitare doctorale, toti doctoranzii pot sa-si exercite neingradit drepturile intrucat carte si reglementările interne ale universitatilor sunt concepute in concordantă cu acest principiu asigurand egalitatea de sanse. In universitătile partenere femeile, cadre didactice sau studente, inclusiv doctorande, se bucură de aceleaşi drepturi ca si barbatii. Temele de doctorat, definitivate pentru grupul tintă la sfarşitul anului 1, ofera sanse egale de participare la cercetarea fundamentala si la dezvoltari aplicative atat femeilor cat si barbatilor. Echipa de management al proiectului si echipa de experti se constituie din femei si barbati selectati in functie de competentele profesionale ale acestora, participarea la selectia pentru gestionarea designului si implementarii proiectului fiind libera. Astfel, proiectul asigura participarea femeilor la rolurile manageriale de importanta strategica si la implementarea proiectului. Salarizarea in cadrul proiectului se va face in functie de performantele personalului de management si implementare fara nici o diferenta pentru aceleasi pozitii intre femei si barbati. Materialele publicitare ale proiectului vor sublinia gradul de implicare al femeilor in activitatile de management si design al activitatilor din cadrul proiectului.
Alte obiective orizontale Mecanismele de lucru create prin acest proiect vor permite dezvoltarea de parteneriate, instrumente si proceduri de actiune cu un grad inalt de aplicabilitate pentru dezvoltarea resurselor umane, a mediului economic si a dezvoltarii durabile etc. Proiectul contribuie la sustinerea strategiei de dezvoltare durabila si implicit la cresterea calitatii vietii, prin urmatoarele componente: - proiectul asigura o dezvoltare coerenta a programelor doctorale care respecta atat dezvoltarea comunitatii locale cat si evolutiile internationale astfel incat sa asigure un impact relevant asupra comunitatii stiintifice, economice si sociale, atat la nivel local cat si la nivel regional, national si international; - proiectele de cercetare in care vor fi implicati tinerii doctoranzi adreseaza nevoi de cercetare prioritare atat pentru dezvoltarea pe termen lung a Romaniei cat si pentru dezvoltarea specifica la nivel european a domeniului; - rezultatele proiectului vor contribui la cresterea calitatii vietii in complexitatea sa, atat sub aspect economic, cat si social si la dezvoltarea performantei resursei umane la nivelul interactiunii educatie-mediul economic. Solicitantul si partenerii sunt preocupati pentru integrarea in Programul National de Reforme destinat atingerii performantelor economice si de ocupare recomandate de Strategia Europa 2020 si pentru a asigura Romaniei o dezvoltare durabilă prin dezvoltarea de competente profesionale de orizont indelungat. Unele dintre domeniile de doctorat in care se activează in universitătile partenere (toate eligibile), vor forma in mod nemijlocit resursă umană care să contribuie la imbunătătirea calitătii vietii prin gestionarea durabilă a resurselor regenerabile, protectia mediului si atenuarea efectelor schimbărilor climatice, cresterea eficientei energetice s.a. si vor contribui la realizarea de priorităti din Planul National II. Prin stimularea participarii in cadrul grupului tinta a grupurilor vulnerabile, proiectul contribuie la cresterea coeziunii sociale si a incluziunii. Proiectul isi propune un set de obiective inovatoare, facilitand accesul participantilor la societatea informationala. Prin valorificarea accesului la informatie si TIC, doctoranzii vor beneficia de stagii de pregatire doctorala, care sa le asigure insusirea experientei de munca necesare integrarii cu succes pe piata muncii. Prin participare la activitatea de cercetare interdisciplinara, proiectul contribuie la formarea competentelor de inovare si de utilizare a TIC si la implementarea de softuri special dedicate activitatii de cercetare. Prin rezultatele cercetarilor doctorale, universitatile partenere raspund la provocarea cresterii competitivitatii prin TIC si prin aceasta, la crearea de noi locuri de munca si la intarirea potentialului de imbunatatire a calitatii vietii. Cel putin 3 dintre modulele de formare fac uz de TIC, unul dintre acestea fiind dedicat direct acestui domeniu. Proiectul promoveaza imbatranirea activa si ocuparea populatiei varstnice, prin implicarea activa a cercetatorilor performanti, a conducatorilor de doctorate care au varsta de pensionare in activitatile de asistare a doctoranzilor pe parcursul proiectelor de cercetare derulate in timpul stagiilor doctorale. De asemenea, desi nu face parte din grupul tinta al acestui proiect, personalul didactic varstnic va fi incurajat sa se implice in activitatile derulate de echipele mixte care vor realiza activitatile de consiliere ale doctoranzilor si activitatilor de suport necesare finalizarii si sustinerii lucrarilor de doctorat, in special al lucrarilor de doctorat in co-tutela si, de asemenea, in activitatile de formare a competentelor de publicare, ca si experti pe termen scurt. Prin implicarea partenerilor in formare si cercetare la nivel regional, national si international, proiectul promoveaza o abordare transnationala si interregionala. In mod nemijlocit, actualul proiect, in parteneriat compus din 3 universităţi, va contribui la sprijinirea mobilitatilor internationale, la efectuarea de mobilitati nationale, inclusiv doua workshopuri. Mobilitatile vor permite schimb de informatii, castigarea de experienta, obtinere de rezultate, insusire de bune practici si dezvoltarea abordarilor complementare si a actiunilor coordonate sau comune, inclusiv după finalizarea programului. Prin aceasta, vor fi sprijinite inovarea si schimbul de experiente privind activitati inovatoare, se vor crea premise pentru participarea si dezvoltarea de retele la nivel naţional si european, pentru construirea de parteneriate.
Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte 1. Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2007-2013. Printre principiile de baza ale Strategiei sunt mentionate: atragerea de tineri doctoranzi, cercetatori post-doctorat si cercetatori cu experienta, performanti, indiferent de nationalitate, dezvoltarea colaborarii internationale si sustinerea participarii in programe si proiecte. De asemenea, in capitolul “Viziune” se afirma ca sistemul educational va dezvolta abilitatile specifice de cercetare, in special multidisciplinara si ca mobilitatea internationala, vor reprezenta o dimensiuni cheie a cercetatorilor. Proiectul nostru este conceput astfel incat sa operationalizeze dezideratele de crestere a competitivitatii cercetatorilor prin: dezvoltarea abilitatilor de cercetare prin abordarea multidisciplinara a tezelor de doctorat si prin asigurarea unei mobilitati adecavate pentru doctoranzi. 2.Planul National de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013, promoveaza dezvoltarea socio-economica a Romaniei in conformitate cu politica de Coeziune a Uniunii Europene. Printre prioritatile nationale de dezvoltare pentru aceasta perioada figureaza si dezvoltarea resurselor umane sau promovarea ocuparii si incluziunii sociale. Ambele obiective se regasesc in proiectul pe care-l propun cele trei universitati partenere. 3. Procesul Bologna: Declaratia de la Bologna pune accentul pe crearea unui spatiu european pentru invatamantul superior, pe rolul central al universitatilor in dezvoltarea dimensiunilor culturale europene, pe mobilitatea studentilor, cadrelor didactice si cercetatorilor etc. In cadrul proiectului propus se asigura mobilitatea doctoranzilor de pana la 8 luni in laboratoare si centre de documentare performante din cadrul partenerilor transnationali. 4. Agenda de modernizare a universitatilor: Tinand seama declaratia de la Bologna si de Agenda de modernizare a universitatilor, invatamantului superior din Romania, a intrat si el intr-un proces de modernizare: ciclurile de studii, curricula universitara, activitatea de cercetare din universitati etc., in scopul cresterii calitatii acestor activitati si a contributiei lor la dezvoltarea economico-sociala a Romaniei. Prezentul proiect este dedicat modernizarii si eficientizarii ciclului trei al studiilor universitare – studiile de doctorat, contribuind astfel la realizarea obiectivului general de modernizare a universitatilor. 5. Cadrul National Strategic de Referinta 2007-2013 (C.S.N.R.), care reprezinta documentul strategic national prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Instrumentelor Structurale. Printre aceste prioritati figureaza si dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitolului uman din Romania, tintind cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti. Proiectul nostru este conceput pentru ca si cele trei institutii sa contribuie nemijlocit la realizarea acestor prioritati. 6. Strategia universitatilor: Printre obiectivele strategice ale celor trei universitati pentru perioada 2010-2013 sunt mentionate: cresterea performantelor activitatii de cercetare, cresterea resurselor umane implicate in cercetare, concomitent cu cresterea fondului de documentare. Apreciem ca proiectul nostru va contribui la realizarea acestor obiective, inclusiv posibilitatea angajarii in Centrele de cercetare ale universitatilor implicate in proiect, cel putin a unora dintre doctoranzii finantati prin acest proiect.
Alte informaţii relevante Universitatea solicitanta si universitatile partenere considera cercetarea stiintifica drept misiune prioritara, care confera personalitate si distinctie universitara, iar obtinerea excelentei in cercetarea stiintifica drept tinta pe orizont mediu si lung. Reglementarile din cele trei universitati referitoare la cercetarea stiintifica sunt orientate inspre a asigura un cadru care: - sa faca din cercetarea stiintifica una din principalele surse de venituri pentru universitate; - sa permita consolidarea, dezvoltarea si imbogatirea bazei materiale a cercetarii; - sa stimuleze material si moral pe cei implicati in cercetare; - sa ridice importanta si sa sporeasca aportul invatamantului doctoral la promovarea universitatii; - sa selecteze resursa umana apta pentru cercetare, inca din perioada formarii initiale si masteratului; - sa mareasca gradul de responsabilitate si de implicare al departamentelor in proiectarea activitatilor de cercetare, in infiintarea de centre de cercetare si dezvoltarea de laboratoare de cercetare; - sa cultive in universitate noua cultura europeana a cercetarii si sa sprijine integrarea membrilor universitatii in retele de cercetare si in programe de anvergura europeana; - sa incurajeze formarea de valoare adaugata reala, atat pe plan teoretic cat si pe plan aplicativ; - sa orienteze cercetarea stiintifica, pe de o parte pe directiile prioritare ale Uniunii Europene, iar pe de alta parte, astfel incat sa raspunda necesitatilor de dezvoltare si consolidare ale mediului local, regional si national. Obiectivele strategice ale universitatii solicitante pentru cercetarea stiintifica pe perioada 2007-2013 sunt: - asigurarea calitatii activitatilor educationale, de cercetare si de management, pentru consacrarea universitatii ca si institutie de nivel national; - cresterea eficientei si a competitivitatii proceselor de invatamant; - dezvoltarea cercetarii stiintifice, in concordanta cu strategia si prioritatile definite la nivel national si european, pentru amplificarea rezultatelor stiintifice si financiare obtinute din aceasta activitate; - cresterea vizibilitatii interne si europene a universitatii prin intensificarea colaborarilor academice cu mediul socio-economic si adaptarea ofertei educationale la solicitarile pietei; - promovarea unui sistem eficient de management, bazat pe principiile autonomiei universitare, in parteneriat cu beneficiarii serviciilor educationale; - asigurarea calitatii vietii universitare a studentilor. Prezentul proiect contribuie direct la realizarea primelor patru obiective strategice ale universitatii solicitante. Universitatile partenere au obiective strategice similare. Cele doua proiecte derulate de catre solicitant si parteneri in cadrul DMI 1.5 sunt in curs de implementare, in conformitate cu graficul prestabilit.
 
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI

Activitatea (*) Durată Organizaţia care implementează proiectul (*)
Anul - 1
1 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
2 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
3 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
4 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
5 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
6 ML III, Activit...
            
Solicitantului ...
7 ML III, Activit...
            
Solicitantului ...
8 ML III, Activit...
            
Solicitantului ...
9 ML III, Activit...
            
Solicitantului ...
10 ML III, Activit...
            
Solicitantului ...
11 ML IV, Activita...
            
Solicitantului ...
12 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
13 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
14 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
15 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
16 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
17 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
18 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
19 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
20 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
21 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
22 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
23 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
24 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
25 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
26 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
27 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
28 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
29 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
30 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
31 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
32 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
Anul - 2
1 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
2 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
3 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
4 ML II, Activita...
            
Solicitantului ...
5 ML II, Activita...
            
Solicitantului ...
6 ML II, Activita...
            
Solicitantului ...
7 ML III, Activit...
            
Solicitantului ...
8 ML IV, Activita...
            
Solicitantului ...
9 ML IV, Activita...
            
Solicitantului ...
10 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
11 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
12 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
13 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
14 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
15 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
16 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
17 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
18 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
19 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
20 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
21 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
22 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
23 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
24 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
25 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
26 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
27 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
28 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
Anul - 3
1 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
2 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
3 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
4 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
5 ML II, Activita...
            
Solicitantului ...
6 ML III, Activit...
            
Solicitantului ...
7 ML IV, Activita...
            
Solicitantului ...
8 ML IV, Activita...
            
Solicitantului ...
9 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
10 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
11 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
12 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
13 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
14 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
15 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
16 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
17 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
18 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
19 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
20 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
21 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
22 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
23 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
24 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
25 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
26 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
27 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
28 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...

Activitatea (*) Organizaţia care implementează proiectul (*)
Anul - 1
1 ML I, Activitatea 1, Inscrierea doctoranzilor, desfasurarea concursului de admitere, inmatricularea doctoranzilor Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
2 ML I, Activitatea 2, Intocmirea dosarului de evidenta pentru doctoranzii ce vor beneficia de sprijin financiar prin proiect Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
3 ML I, Activitatea 3, Stabilirea planurilor de pregatire individuala si a perioadei pentru desfasurarea mobilitatii transnationale Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
4 ML I, Activitatea 4, Parcurgerea programului pentru etapa de pregatire universitara avansata si admiterea in etapa a II-a de cercetare stiintifica Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
5 ML I, Activitatea 8, Furnizarea sprijinului financiar lunar pentru doctoranzii ce isi realizeaza obligatiile contractuale, conform proiectului Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
6 ML III, Activitatea 1, Modul de formare in managementul cercetarii si in managementul de proiect Solicitantului
7 ML III, Activitatea 2, Modul de formare in utilizarea instrumentelor specifice din domeniul TIC Solicitantului
8 ML III, Activitatea 3, Modul de pregatire pentru abordarea interdisciplinara Solicitantului
9 ML III, Activitatea 4, Modulul de formare privind Strategia si Legislatia Europeana si Nationala in domeniul cercetarii stiintifice Solicitantului
10 ML III, Activitatea 5, Sesiuni de informare si sensibilizare pe tematici specifice-egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea, multiculturalitatea, dezvoltare durabila, spiritul anteprenorial etc. Solicitantului
11 ML IV, Activitatea 1, Vizite de studiu/monitorizare Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
12 ML V, Activitatea 1, Dotarea si cresterea capacitatii de informare a Centrului de Documentare a Doctoranzilor pentru toate domeniile de doctorat ale universitatii solicitante Solicitantului
13 ML V, Activitatea 2, Modul de dezvoltare a abilitatilor de documentare, redactare, publicare si comunicare stiintifica Solicitantului
14 ML V, Activitatea 3, Modul de dezvoltare a competentelor lingvistice specifice domeniului de doctorat Solicitantului
15 ML V, Activitatea 5, Diseminarea rezultatelor prin publicarea in reviste de specialitate recunoscute national si international Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
16 ML V, Activitatea 6, Organizarea de sesiuni stiintifice ale doctoranzilor Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
17 ML VI, Activitatea 1: Definitivarea atributiilor si a modului de lucru a echipei de management si implementare a proiectului Solicitantului
18 ML VI, Activitatea 2: Sedintele lunare de analiza si de lucru ale echipei de management Solicitantului
19 ML VI, Activitatea 3: Detalierea anuala a diferitelor tipuri de cheltuieli de proiect, financiare si juridice, informare si publicitate etc. Solicitantului
20 ML VI, Activitatea 4: Proiectarea, implementarea si mentinerea site-ului proiectului, accesabil de pe site-ul universitatii Solicitantului
21 ML VI, Activitatea 5: Adoptarea planului anual de achizitii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
22 ML VI, Activitatea 6: Elaborarea si prelucrarea documentelor financiar-contabile aferente proiectului Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
23 ML VI, Activitatea 7: Asigurarea managementului financiar al proiectului, la solicitant si parteneri, administrarea transparenta a fondurilor proiectului, audit financiat, urmarirea realizarii contributiei financiare a universitatilor Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
24 ML VI, Activitatea 8: Achizitii de produse si servicii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
25 ML VI, Activitatea 9: Asigurarea logisticii proiectului, pentru realizarea obligatiilor contractuale dintre universitati, echipa de management si doctoranzi Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
26 ML VI, Activitatea 10: Constituirea si actualizarea unei baze de date pentru proiect care sa permita operativitate in raportari Solicitantului
27 ML VI, Activitatea 11: Organizarea de intalniri cu rol de evaluare si tutoriere intre echipa de management experti, conducatorii de doctorat si doctoranzii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
28 ML VI, Activitatea 11: Organizarea de intalniri cu rol de evaluare si tutoriere intre echipa de management experti, conducatorii de doctorat si doctoranzii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
29 ML VI, Activitatea 12: Monitorizarea derularii programelor grupului tinta in toate etapele studiilor doctorale Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
30 ML VI, Activitatea 13: Monitorizarea si evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat doctoranzilor, prin rapoarte si analize lunare Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
31 ML VI, Activitatea 14: Elaborarea si depunerea Rapoartelor tehnico-financiare Solicitantului
32 ML VI, Activitatea 15: Publicitate prin anunturi de presa, prin bannerul si panoul dedicat Solicitantului
Anul - 2
1 ML I, Activitatea 5: Efectuarea stagiului de mobilitate transnationala Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
2 ML I, Activitatea 6: Elaborarea de catre doctoranzi a rapoartelor de cercetare Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
3 ML I, Activitatea 8: Furnizarea sprijinului financiar lunar pentru doctoranzii ce isi realizeaza obligatiile contractuale, conform proiectului Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
4 ML II, Activitatea 1: Stabilirea procedurilor, identificarea institutiei primitoare si stabilirea conditiilor juridice si tehnice de derulare a mobilitatii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
5 ML II, Activitatea 2: Negocierea si semnarea acordurilor de primire la stagiu de cercetare Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
6 ML II, Activitatea 3: Finalizarea stagiilor de cercetare, rapoarte de stagiu Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
7 ML III, Activitatea 5: Sesiuni de informare si sensibilizare pe tematici specifice-egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea, multiculturalitatea, dezvoltare durabila, spiritul anteprenorial etc. Solicitantului
8 ML IV, Activitatea 1: Vizite de studiu/monitorizare Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
9 ML IV, Activitatea 2: Workshop-uri pentru schimb de bune practici pentru dezvoltarea cotutelei, dezvoltarea de programe doctorale interdisciplinare, pe tema mobilitatii intersectoriale Solicitantului
10 ML V, Activitatea 1: Dotarea si cresterea capacitatii de informare a Centrului de Documentare a Doctoranzilor pentru toate domeniile de doctorat ale universitatii solicitante Solicitantului
11 ML V, Activitatea 4: Participarea la conferinte/simpozioane nationale si/sau internationale de prestigiu legate de obiectul cercetarii, cu sprijin financiar adecvat Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
12 ML V, Activitatea 5: Diseminarea rezultatelor prin publicarea in reviste de specialitate recunoscute national si international Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
13 ML V, Activitatea 6: Organizarea de sesiuni stiintifice ale doctoranzilor Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
14 ML VI, Activitatea 2: Sedintele lunare de analiza si de lucru ale echipei de management Solicitantului
15 ML VI, Activitatea 3: Detalierea anuala a diferitelor tipuri de cheltuieli de proiect, financiare si juridice, informare si publicitate etc. Solicitantului
16 ML VI, Activitatea 4: Proiectarea, implementarea si mentinerea site-ului proiectului, accesabil de pe site-ul universitatii Solicitantului
17 ML VI, Activitatea 5: Adoptarea planului anual de achizitii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
18 ML VI, Activitatea 6: Elaborarea si prelucrarea documentelor financiar-contabile aferente proiectului Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
19 ML VI, Activitatea 7: Asigurarea managementului financiar al proiectului, la solicitant si parteneri, administrarea transparenta a fondurilor proiectului, audit financiat, urmarirea realizarii contributiei financiare a universitatilor Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
20 ML VI, Activitatea 8: Achizitii de produse si servicii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
21 ML VI, Activitatea 9: Asigurarea logisticii proiectului, pentru realizarea obligatiilor contractuale dintre universitati, echipa de management si doctoranzi Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
22 ML VI, Activitatea 10: Constituirea si actualizarea unei baze de date pentru proiect care sa permita operativitate in raportari Solicitantului
23 ML VI, Activitatea 11: Organizarea de intalniri cu rol de evaluare si tutoriere intre echipa de management experti, conducatorii de doctorat si doctoranzii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
24 ML VI, Activitatea 11: Organizarea de intalniri cu rol de evaluare si tutoriere intre echipa de management experti, conducatorii de doctorat si doctoranzii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
25 ML VI, Activitatea 12: Monitorizarea derularii programelor grupului tinta in toate etapele studiilor doctorale Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
26 ML VI, Activitatea 13: Monitorizarea si evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat doctoranzilor, prin rapoarte si analize lunare Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
27 ML VI, Activitatea 14: Elaborarea si depunerea Rapoartelor tehnico-financiare Solicitantului
28 ML VI, Activitatea 15: Publicitate prin anunturi de presa, prin bannerul si panoul dedicat Solicitantului
Anul - 3
1 ML I, Activitatea 5: Efectuarea stagiului de mobilitate transnationala Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
2 ML I, Activitatea 6: Elaborarea de catre doctoranzi a raportelor de cercetare Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
3 ML I, Activitatea 7: Sustinerea tezelor de doctorat Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
4 ML I, Activitatea 8: Furnizarea sprijinului financiar lunar pentru doctoranzii ce isi realizeaza obligatiile contractuale, conform proiectului Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
5 ML II, Activitatea 3: Finalizarea stagiilor de cercetare, rapoarte de stagiu Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
6 ML III, Activitatea 5: Sesiuni de informare si sensibilizare pe tematici specifice-egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea, multiculturalitatea, dezvoltare durabila, spiritul anteprenorial etc. Solicitantului
7 ML IV, Activitatea 1: Vizite de studiu/monitorizare Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
8 ML IV, Activitatea 2: Workshopuri pentru schimb de bune practici pentru dezvoltarea cotutelei, dezvoltarea de programe doctorale interdisciplinare, pe tema mobilitatii intersectoriale Solicitantului
9 ML V, Activitatea 1: Dotarea si cresterea capacitatii de informare a Centrului de Documentare a Doctoranzilor pentru toate domeniile de doctorat ale universitatii solicitante Solicitantului
10 ML V, Activitatea 4: Participarea la conferinte/simpozioane nationale si/sau internationale de prestigiu legate de obiectul cercetarii, cu sprijin financiar adecvat Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
11 ML V, Activitatea 5: Diseminarea rezultatelor prin publicarea in reviste de specialitate recunoscute national si international Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
12 ML V, Activitatea 6: Organizarea de sesiuni stiintifice ale doctoranzilor Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
13 ML VI, Activitatea 2: Sedintele lunare de analiza si de lucru ale echipei de management Solicitantului
14 ML VI, Activitatea 3: Detalierea anuala a diferitelor tipuri de cheltuieli de proiect, financiare si juridice, informare si publicitate etc. Solicitantului
15 ML VI, Activitatea 4: Proiectarea, implementarea si mentinerea site-ului proiectului, accesabil de pe site-ul universitatii Solicitantului
16 ML VI, Activitatea 5: Adoptarea planului anual de achizitii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
17 ML VI, Activitatea 6: Elaborarea si prelucrarea documentelor financiar-contabile aferente proiectului Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
18 ML VI, Activitatea 7: Asigurarea managementului financiar al proiectului, la solicitant si parteneri, administrarea transparenta a fondurilor proiectului, audit financiat, urmarirea realizarii contributiei financiare a universitatilor Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
19 ML VI, Activitatea 8: Achizitii de produse si servicii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
20 ML VI, Activitatea 9: Asigurarea logisticii proiectului, pentru realizarea obligatiilor contractuale dintre universitati, echipa de management si doctoranzi Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
21 ML VI, Activitatea 10: Constituirea si actualizarea unei baze de date pentru proiect care sa permita operativitate in raportari Solicitantului
22 ML VI, Activitatea 11: Organizarea de intalniri cu rol de evaluare si tutoriere intre echipa de management experti, conducatorii de doctorat si doctoranzii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
23 ML VI, Activitatea 11: Organizarea de intalniri cu rol de evaluare si tutoriere intre echipa de management experti, conducatorii de doctorat si doctoranzii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
24 ML VI, Activitatea 12: Monitorizarea derularii programelor grupului tinta in toate etapele studiilor doctorale Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
25 ML VI, Activitatea 13: Monitorizarea si evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat doctoranzilor, prin rapoarte si analize lunare Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
26 ML VI, Activitatea 14: Elaborarea si depunerea Rapoartelor tehnico-financiare Solicitantului
27 ML VI, Activitatea 15: Publicitate prin anunturi de presa, prin bannerul si panoul dedicat Solicitantului
28 ML VI, Activitatea 16: Multiplicarea si difuzarea brosurii cu rezultatele proiectului Solicitantului

 
Date Financiare
PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

    Total
1 Resurse umane 1229558.00
2 Participanţi 3912000.00
3 Alte tipuri de costuri 835600.00
3.1 Din care FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% pentru AP 6) 640500.00
4 Rezerva de contingenta 5% max. 178089.00
5 Total costuri directe (1+2+3+4) 6155247.00
6 Total cheltuieli generale de administraţie 275737.35
7 VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6) 6430984.35
8 Din care activităţi transnaţionale 0.00
9 Din care activităţi externalizate 9000.00
10 Contribuţia solicitantului 128619.69
11 ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7 - 10) 6302364.66
12 Valoarea neeligibilă a proiectului 153720.00
13 Valoarea totală a proiectului (7 + 12) 6584704.35

Justificarea bugetului cererii de finantare Valoarea proiectului se constituie, in cea mai mare parte, din finantarea acordata participantilor la programe doctorale, adica grupului tinta (cei 40 doctoranzi) astfel: 28 luni - bursa interna: 28x40x2.200 lei =2.464.000 lei, 8 luni bursa acordata (in cadrul mobilitatilor externe) 8x40x4.200 lei =1.344.000 lei. Mobilitatile se fac in anul II si III ceea ce implica o alocatie mai mare pentru acesti ani (cate 1.428 mii lei) fata de anul I (1.056 mii lei). Cheltuieli doctoranzilor aferente participarii la conferinte/simpozioane s-au estimat la 1.300 lei/conferinta/(simpozion) ceea ce inseamna 40x1.300 lei = 52 mii lei/an, adica: cate 52 mii lei in anul II si 52 mii lei in anul III (104 mii lei total). Pentru implementarea proiectului sunt necesare sumele solicitate, pentru celelalte categorii de costuri care satisfac regulile generale si specifice de eligibilitate. Detalierea pe subcategorii este urmatoarea: 1. Resurse Umane antrenate in implementarea proiectului: 1.1. Salariile echipei de management constituita din 12 persoane se estimeaza la 1.136.985 reprezentand: a) fondul de salarii al echipei de management estimate (valoare medie) la nivelul a 4608 ore X 195 lei/ora = 898 560 lei total pe durata de derulare a proiectului – pentru echipa de management de la solicitant; b) 1100 ore X 165 lei/ora = 181 500 lei- pentru echipa de management de la partenerul 1 si c) 345 ore X 165 lei/ora = 56 925 lei total – pentru componenta echipei de management de la partenerul 2. Aceasta componenta de cheltuieli se distribuie egal pe cei trei ani. 1.2.Cheltuieli cu salariile expertilor pe termen scurt sunt: 120 ore X 200 lei/ora = 24 000 lei, in anul I; 1.3.Cheltuieli cu transportul, cazarea si diurna personalului din echipa de implementare, necesare, in principal, pentru finantarea vizitelor de studiu/monitorizare si a deplasarilor expertilor pe termen scurt pentru modulele de formare, estimate la 31 cazuri X 2 212 lei/caz = 68 573 lei. Total cheltuieli cu resursa umana implicata in proiect: (1.1.+ 1.2.+1.3.) 1 229 558 lei. 3. Alte tipuri de costuri estimate la nivelul a 835.600 lei pe cei trei ani dintre care: 3.1. cheltuielile de tip FEDR 640.500 lei; Cheltuieli aferente activitatilor externalizate (audit financiar) in valoare de 9.000 lei; Cheltuieli de informare si publicitate incluzand site-ul proiectului, suporturile de curs, brosura de prezent re, panouri, banere publicitare, pliante, etc.; 3.4. Alte cheltuieli pentru derularea proiectului (organizare workshop, sesiuni de informare, etc.). Categoriile 3.3. si 3.4. sunt estimate impreuna la 186.100 lei, pe toata durata de derulare a proiectului. In categoria de cheltuieli mentionate la pozitiile (3.3.+3.4.) sunt incluse sumele necesare pentru: a) editarea si publicarea celor 6 manuale reprezentand suportul de curs al modulelor de formare; b) elaborarea si publicarea brosurii si a pliantelor de prezentare a rezultatelor proiectului; c) materialele si serviciile de informare si publicitate asumate prin proiect; d) organizarea celor doua workshop-uri, e) achizitia celor 20 tratate de specialitate. 4.Rezerva de contingenta in valoare de 178.089 lei se constitue pentru acoperirea eventualelor cheltuieli neprevazute necesare realizarii activitatilor eligibile ale proiectului. 5.Cheltuielile directe, determinate prin insumarea celor patru componente (1, 2, 3, 4) sunt estimate pentru perioada de implementare la 6.155.247 lei, din care 178.089 lei reprezinta rezerva de contigenta. 6.Cheltuielile indirecte (generale de administratie) sunt destinate pentru: 6.1.Utilitati; 6.2.Cele10 abonamente la revistele de specialitate, dedicate celor 10 domenii de doctorat; 6.3.Achizitia de materiale consumabile (hartie, toner etc) necesare in implementarea proiectului; 6.4.Conectarea la retele informatice pentru acces la internet si baze de date; 6.5.Multiplicarea si arhivarea documentelor si a documentatiilor aferente proiectului, cu exceptia materialelor de informare si publicitate; 6.6.Cheltuieli cu personalul auxiliar; 6.7.Cheltuieli financiare si juridice (in caz de necesitate). Aceasta categorie de cheltuieli s-a estimat la 5% din cheltuielile directe, mai putin cheltuielile de tip FEDR si s-au distribuit pe cei trei ani proportional cu cheltuielile directe, respectiv: 79.413,85 lei-anul I; 98.223,10 lei-anul II si 98.100,40 lei-in anul III. Cheltuielile de tip FEDR sunt dedicate, in principal cresterii capacitatii de informare-documentare a doctoranzilor si echipei de implementare prin dezvoltarea Centrului de Documentare a Doctoranzilor. Dotarea suplimentara, fata de cea realizata prin proiectele precedente se refera la sisteme software de evaluare si simulare pentru procesele specifice cercetarilor in cele 10 domenii de doctorat respectiv, dotarea cu instrumentatie de masura si calculatoare. Cheltuielile generale de administratie sunt indispensabile pentru derularea si realizarea obiectivelor proiectului. Contributia solicitantului este cea impusa prin DMI 1.5 (2%) si va fi utilizata, in principal, pentru completarea retributiei echipei de implementare. Activitatile care intra in programul obisnuit al Scolii Doctorale (ML I-1. Inscrierea doctoranzilor, desfasurarea concursului de admitere, inmatricularea doctoranzilor) nu sunt finantate prin prezentul proiect. Cheltuielile neeligibile se constituie practic din TVA-ul aplicat mijloacelor materiale din cadrul categoriei FEDR, din cheltuielile aferente activitatilor neeligibile (ML I-1.) si din cheltuielile de brevetare a rezultatelor inedite care, in conformitate cu reglementarile interne ale solicitantului, se suporta din veniturile proprii ale acestuia.

Indicatori
Indicatori

ID Indicatori [1 output] Valoare
254 Numărul de doctoranzi sprijiniţi 40
256 Numărul de şcoli doctorale asistate financiar – programe doctorale 3
257 Numărul de cercetători asistaţi financiar – cercetare post doctorală 0

ID Indicatori [2 result] Valoare
255 Ponderea doctoranzilor sprijiniţi care au obţinut titlul de doctor (%) 70
258 Numărul de lucrări ştiinţifice prezentate – programe doctorale 80
259 Numărul de lucrări ştiinţifice prezentate – cercetare post doctorală 0
260 Numărul de lucrări ştiinţifice publicate - programe doctorale 90
261 Număr de lucrări ştiiţifice publicate – cercetare post -doctorală 0
262 Număr de doctoranzi care au obţinut titlul de doctor – programe doctorale 28
263 Rapoarte de cercetare validate de Consiliile Universităţilor – cercetare post doctorala 0
264 Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – programe doctorale/cercetare post doctorală 0

ID Indicatori adiţionali [output] Valoare

ID Indicatori adiţionali [result] Valoare
6 Manuale elaborate pentru documentarea doctoranzilor 6
7 Numar de rapoarte ale doctoranzilor 120
8 Numar de brosuri de informare si publicitate 1
9 Numar de site-uri ale proiectului 1
10 Centru de Documentare cu capacitate de informare si cercetare marita 1

Grup ţintă
GRUP ŢINTĂ

ID Grup ţintă Valoare
176 Doctoranzi (studenti in ciclul de studii universitare de doctorat) 0

Finantare anterioara
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ PRIMITĂ ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE
Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea Institutelor Financiare Internaţionale în ultimii 3 ani, relevantă pentru domeniul proiectului? DA
1
Scurtă descriere a proiectului Proiectul depus si castigat in anul 2008 pe DMI 1.5. are obiectivul general: imbunatatirea formarii viitorilor cercetatori in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat prin oferirea unor programe doctorale competitive intemeiate pe o abordare interdisciplinara, pe o mobilitate crescuta transnationala, inclusiv prin facilitarea obtinerii de diplome in cotutela, bazate pe sprijin financiar consistent si menite sa faca din cariera in cercetare o optiune mai atractiva. Obiectivele specifice ale proiectului mentionat sunt: 1. Cresterea atractivitatii si imbunatatirea participarii la ciclul de studii universitare de doctorat in conditii de sustinere fianciara adecvata a 30 doctoranzi in urmatoarele domenii de doctorat: Biologie, Economie, Filologie, Geografie, Inginerie Electrica, Inginerie Energetica, Inginerie Industriala, Istorie, Medicina, domenii prioritare ale S.N.C.D.I. 2007-2013; 2. Imbunatatirea calitatii programelor de studii universitare doctorale cu scopul cresterii performantelor in cercetarile efectuate; 3. Imbunatatirea mobilitatii academice in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat pentru un numar de 30 doctoranzi; 4. Diversificarea formelor de pregatire a doctoranzilor a unor sesiuni menite sa dezvolte capacitatea de publicare stiintifica, competentele de management al cercetarii, spiritul antreprenorial. Indicatorii principali: Scoli doctorale asistate financiar: 1, Lucrari stiintifice publicate si prezentate: 110, Teze de doctorat ce vor fi finalizate in 3 ani: minim 26, Manuale elaborate pentru documentarea doctoranzilor 6, Alocatia financiara pe componenta FEDR 270.000 lei. In perioada parcursa, proiectul s-a derulat in conformitate cu graficul prestabilit.
Ţara de intervenţie şi linia bugetară Romania – POSDRU
Suma 3222819.00
Anul obtinerii 2008
2
Scurtă descriere a proiectului Proiectul depus si castigat in anul 2009 pe DMI 1.5. este rezultatul parteneriatului intre 3 universitati. Proiectul are obiectivul general: imbunatatirea formarii viitorilor cercetatori in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat prin oferirea unor programe doctorale competitive intemeiate pe o abordare interdisciplinara, pe o mobilitate crescuta transnationala, inclusiv prin facilitarea obtinerii de diplome in cotutela, bazate pe sprijin financiar consistent si menite sa faca din cariera in cercetare o optiune mai atractiva. Obiectivele specifice ale proiectului mentionat sunt: 1. Cresterea atractivitatii si imbunatatirea participarii la ciclul de studii universitare de doctorat in conditii de sustinere fianciara adecvata a 40 doctoranzi in urmatoarele domenii de doctorat: Biologie, Economie, Filologie, Geografie, Inginerie Electrica, Inginerie Energetica, Inginerie Industriala, Istorie domenii prioritare ale S.N.C.D.I. 2007-2013; 2. Imbunatatirea calitatii programelor de studii universitare doctorale cu scopul cresterii performantelor in cercetarile efectuate; 3. Imbunatatirea mobilitatii academice in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat pentru un numar de 40 doctoranzi; 4. Diversificarea formelor de pregatire a doctoranzilor a unor sesiuni menite sa dezvolte capacitatea de publicare stiintifica, competentele de management al cercetarii, spiritul antreprenorial. Scoli doctorale asistate financiar: 8, Lucrari stiintifice publicate si prezentate: 145, Teze de doctorat ce vor fi finalizate in 3 ani: minim 26, Manuale elaborate pentru documentarea doctoranzilor 6, Alocatia financiara pe componenta FEDR 183.374 lei. In perioada parcursa, proiectul s-a derulat in conformitate cu graficul prestabilit.
Ţara de intervenţie şi linia bugetară Romania – POSDRU
Suma 4135809.00
Anul obtinerii 2009
3
Scurtă descriere a proiectului Proiectului reprezinta un model inter-regional de scoală antreprenorială pentru femei. Obiectivul general este promovarea egalitatii de sanse in domeniul antreprenoriatului, prin stimularea implicarii femeilor in general si a femeilor din mediul rural, in special, in initierea si dezvoltarea propriei afaceri in contextul dezvoltarii durabile a comunitatilor din judetele situate de-a lungul granitei de vest a Romaniei. Obiectivele specifice sunt: furnizarea de instruire pentru femei in domeniul administrarii afacerilor si favorizarea imbunatatirii spiritului intraprenorial in cadrul IMM-urilor, avand drept manageri sau administratori femei; furnizarea de instruire în vederea dobandirii competentelor în domeniul initierii unei afaceri; furnizarea de instruire in domeniul formarii si promovarii culturii antreprenoriale, in directia imbunatatirii nivelului de cunostinte privind initierea, organizarea si derularea unei afaceri de succes; promovarea si stimularea spiritului antreprenorial in randul femeilor, in vederea manifestarii acestora ca intreprinzatori activi; promovarea invatarii active, pe tot parcursul vietii, inclusiv folosirea metodelor si tehnicilor de e-learning; promovarea spiritului competitional prin derularea de concursuri si premierea celor mai bune planuri de afaceri; generarea unui model interregional de scoala antreprenoriala, replicabil si adaptabil la alte regiuni sau domenii specifice; diseminarea bunelor practici in domeniul antreprenorial in scopul dezvoltarii durabile a comunitatilor din judetele situate de-a lungul granitei de vest a Romaniei.
Ţara de intervenţie şi linia bugetară Romania – POSDRU
Suma 12259944.00
Anul obtinerii 2009
4
Scurtă descriere a proiectului Programul de practică pentru studenti la care obiectivul general al proiectului este facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa prin intermediul cresterii competitivitatii sistemului educativ si eficientizarii stagiilor de practica pentru a raspunde cerintelor pietei muncii.
Ţara de intervenţie şi linia bugetară Romania – POSDRU
Suma 14395437.00
Anul obtinerii 2010
5
Scurtă descriere a proiectului Proiectul derulat pentru practica studentilor economisti, model de parteneriat pe piata muncii intre universitate si mediul de afaceri la care obiectivele sunt: cresterea gradului de ocupare a viitorilor absolventi de invatamant superior economic, promovarea de parteneriate intre universitati, precum si intre universitati si reprezentanti ai mediului economic si social, facilitarea insertiei pe piata muncii a absolventilor, organizarea de schimburi de experienta a partenerilor inter-regionali, furnizarea unor cursuri de instruire practica si internship.
Ţara de intervenţie şi linia bugetară Romania – POSDRU
Suma 19773940.00
Anul obtinerii 2009
6
Scurtă descriere a proiectului Proiectul castigat, are ca scop crearea de noi curicule de formare profesionala postdoctorala flexibile, adaptabile cerintelor cercetarii stiintifice din domenii prioritare de varf, care sa contribuie la dezvoltarea capabilitatiilor de cercetare a grupului tinta prin cresterea sustinuta a gradului de profesionalizare in urma participarii acestora la stagiile de pregatire postdoctorale, efectuarea de stagii de cercetare si documentare in cadrul unor centre de cercetare, institute de cercetare, universitati din Uniunea Europeana, intarirea capacitatii de publicare stiintifica. Obiectiv general este: dezvoltarea cadrului institutional, organizational si financiar care sa asigure cresterea implicarii membrilor grupului tinta in activitati de cercetare post-doctorala din domenii stiintifice de varf. Obiective specifice:- proiectarea si dezvoltarea de noi discipline si curricule de formare profesionala postoctorala flexibile, adaptabile cerintelor cercetarii stiintifice din domenii prioritare de varf, respectiv: tehnologiile societatii informationale, materiale, produse si procese inovative; - adaptarea, orientarea si corelarea continutului curriculei de formare postdoctorala cu cerintele mediului economic, avand in vedere problemele majore ale societatii (dezvoltare durabila; asigurarea calitatii; managementul riscului; dezvoltarea sectoriala, rurala, regionala etc.). O atentie speciala va fi acordata dezvoltarii retelelor intre universitati si centre/institute de cercetare precum si consolidarii interferentelor dintre invatamantul superior, cercetare si mediul de afaceri in: cresterea sustinuta a gradului de profesionalizare /informatizare a pregatirii postdoctorale; incurajarea si dezvoltarea programelor de studii postdoctorale de tip Joint Degrees (bazate pe joint curricula) intre universitati din tara si strainatate in scopul implicarii in proiecte comune de cercetare; dezvoltarea schimbului de bune practici cu universitati performante din tara si strainatate; initierea si dezvoltarea de activitati de tutorat si indrumare pentru cercetatorii post-doctoranzi pe parcursul programului post-doctoral.
Ţara de intervenţie şi linia bugetară Romania – POSDRU
Suma 2599196.00
Anul obtinerii 2010
7
Scurtă descriere a proiectului Proiectul derulat pentru determinarea tehnici de analiza, modelare si simulare pentru imagistica, bioinformatica si sisteme complexe are ca biective implementarea unor tehnici de analiza, modelare si simulare pentru imagistica, bioinformatica si sisteme complexe.
Ţara de intervenţie şi linia bugetară Romania – POSDRU
Suma 15361000.00
Anul obtinerii 2010
8
Scurtă descriere a proiectului Proiect pentru eduatia si formarea tinerilor specialisti, are ca obiectiv general realizarea formării viitorilor cercetatori in conditiile implementării unor metodologii educationale moderne si performante
Ţara de intervenţie şi linia bugetară Romania – POSDRU
Suma 889054.00
Anul obtinerii 2009
9
Scurtă descriere a proiectului Proiectul are ca obiectiv central al proiectului il reprezintă formarea viitorilor specialisti, in conditiile existentei unui context curricular performant si modern, prin asimilarea celor mai noi tehnici si modalitati epistemice.
Ţara de intervenţie şi linia bugetară Romania – POSDRU
Suma 665014.00
Anul obtinerii 2009
 


Meniu

"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"