POSDRU/88/1.5/S/53501
Proiectul POSDRU/88/1.5/S/ 53501 "Studii doctorale si doctoranzi pentru cercetarea competitiva in societatea bazata pe cunoastere", cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013.
Parteneri
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Dosarul meu
ID 53501
Titlul proiectului Studii doctorale si doctoranzi pentru cercetarea competitiva in societatea bazata pe cunoastere
Profilul meu
ID 2480
Denumire organizaţie Universitatea din Oradea
Adresă poştă electronică ifelea@uoradea.ro
Cod de înregistrare fiscală 4287939
Număr de înregistrare în registrul comerţului
Anul înfiinţării 1990
Adresa poştală Universitatii, nr. 1
Cod 410087
Localitate Oradea
Judeţele Bihor
Regiune Nord-Vest
Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
TIPUL SOLICITANTULUI
Tipul solicitantului Persoane juridice de drept public, ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora
REPREZENTANTUL LEGAL
Prenume şi Nume Cornel Craciun Antal
Funcţie Rector
Număr de telefon 0259/408.105
Număr de fax 0259.432.789
Adresă poştă electronică cantal@uoradea.ro
Document de identitate CI seria XH 253134
Emis de Municipiul Oradea
La data de 20-03-2003
ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR
Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta înregistrare şi în formularele referitoare la aplicant şi la proiect să fie utilizate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare DA
ALTE INFORMAŢII
Anul n*-2  
Număr mediu de angajaţi 1852
Cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop patrimonial 97184436
Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanţ) 10961512
Anul n*-1  
Număr mediu de angajaţi 1903
Cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop patrimonial 129558524
Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanţ) 19649213
 
Partenerii
PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI
Implementarea proiectului se face în parteneriat? DA
1
ID Partener 18817
Denumire organizaţie Universitatea \"PETRU MAIOR\" din Targu Mures
Număr înregistrare 4322831
Adresa poştală Tirgu Mures str. N. Iorga nr.1 cod postal 540088
Persoana de contact BOLDEA Iulian
Descrierea activităţii partenerului Universitatea \"Petru Maior\", la inceput de mileniu, se prezinta in deplina sa maturitate si reputatie ca o autentica si generoasa \"Universitate pentru comunitate\". Pe parcursul timpului Universitatea \"Petru Maior\" a cunoscut o evolutie complexa, marcata de evenimentele perioadei istorice pe care a traversat-o. Dar, in permanenta ea a indeplinit un rol important ca nucleu de spiritualitate si cultura in arealul muresean. ,Universitatea \"Petru Maior\" a cunoscut o puternica dinamica institutionala exprimata in aparitia a noi facultati si specializari, in cresterea numarului de studenti si cadre didactice. Managementul universitar, strategia dezvoltarii si modernizarii au produs efecte benefice pentru consolidarea institutionala si pentru calitatea procesului de invatamant, sporindu-i prestigiul si autoritatea. Eforturile si resursele alocate au avut darul de a crea o personalitate institutionala specifica, capabila sa faca din universitate un interlocutor si partener credibil si atractiv pe plan national si international. Deschiderea spre mediul social si economic, capacitatea de a raspunde competent la solicitarile si provocarile exterioare, colaborarile si parteneriatele stabilite cu multe institutii si firme situeaza universitatea pe pozitia unui veritabil integrator in ceea ce priveste formarea si dezvoltarea competentelor. Preocupata de adaptarea continua la standardele europene, Universitatea \"Petru Maior\" depune eforturi staruitoare pentru a raspunde eficient la cerintele reformei si modernizarii institutionale. Universitatea \"Petru Maior\" a intrat in noul mileniu de cultura si civilizatie cu dorinta de a fi un puternic centru de educatie si cercetare, de iradierea spirituala si culturala, capabil sa raspunda cerintelor formarii noilor generatii, pentru deplina lor integrare in noua lume de valori.
Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului 2007-2009 Proiect EEE European Entrepreneurship Education (Educatie antreprenoriala europeana), Ref. 134096-LLP-1-2007-1-RO-ERASMUS-ECDEM – 200.810 Euro 2009-2010 POS DRU Competitia 31 Antreprenoriatul o alternativa de cariera in Regiunea Centru nr. 17381/2008, Titlu proiect: Antreprenoriat de Succes si Intreprinderi Competitive Contract in implementare, Valoare proiect 1.849.714 lei Proiectul are ca obiectiv identificarea, monitarizarea si implementarea abilitatilor antreprenoriale din Regiunea Centru 2008-2010 Responsabilitate sociala corporatista in conditiile europenizarii si globalizarii 3439 PN II- 4 Parteneriate Valoare proiect 150.000 Euro 2007-2008 CNCSIS 476 / 2007 Cercetari Privind Armonizarea Educatiei Antreprenoriale in Universitatile din Romania cu Universitatile din Uniunea Europeana si din Estul EuropeI (EDARO) Valoare proiect 180.000 lei
Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat Asigurarea de experti seniori pentru derularea cursurilor Punerea la dispozitie a unor spatii dotate corespunzator pentru cursuri
Tipul partenerului Partener naţional
Regiune/Ţara Centru
Anul n*-2  
Număr mediu de angajaţi 303
Cifra de afaceri 28.943.165
Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 11.172.999
Anul n*-1  
Număr mediu de angajaţi 320
Cifra de afaceri 34.123.401
Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 10.972.460
2
ID Partener 18935
Denumire organizaţie Universitatea \"Aurel Vlaicu\" din Arad
Număr înregistrare 3519500
Adresa poştală B-dul Revolutiei, Nr. 77, 310330, Arad
Persoana de contact Prof. Univ. Dr. Lizica Mihut
Descrierea activităţii partenerului Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad s-a infiintat in anul 1990 prin Hotarare de Guvern, pe structura Institutului de subingineri. Astazi, universitatea are peste 16000 studenti, in toate formele de invatamant: licenta – zi, id, master si scoala doctorala. Cele 38 de specializari, 28 programe de master, 5 cursuri postuniversitare si formare continua, organizate de 8 facultati si 6 departamente, acopera o plaja larga de pregatire universitara: stiinte economice, stiinte exacte, inginerie, stiinte umaniste, sport, teologie si stiintele educatiei. Centrele de cercetare se axeaza pe domenii ingineresti de varf si stiinte economice. Universitatea include un centru ECDL si un centru ECL. Unde se desfasoara cursuri si examene de atestare pentru studenti si pentru participanti externi. Universitatea are un Incubator de afaceri si participa la numeroase proiecte in colaborare cu mediul economic. Universitatea isi desfasoara activitatea in 4 cladiri dotate la standardele unui invatamant modern. Universitatea a construit prin fonduri proprii o cladire cu parter +3 etaje, incluzand sali de curs, laboratoare, aparate si tehnica de calcul. La acestea se adauga o sala de sport moderna si caminul studentesc. Resursele umane care vor fi implicate in derularea actiunii sunt cadre didactice ale Facultatii de Stiinte economice si Facultatii de Stiinte exacte.
Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului Universitatea \\\" Aurel Vlaicu\\\" din Arad este atestata ca si institutie CDI, prin decizia Nr. 9696/14.07.2008, avand un standard total de performanta 69,25
Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat ML I - Demararea si derularea programelor de pregatire doctorala pentru dezvoltarea competentelor specifice si sustinerea tezelor. ML II - Organizarea stagiilor de mobilitate transnationala. ML IV - Schimb de bune practici prin vizite de studiu si workshop-uri. ML V - Dezvoltarea capacitatii de informare, publicare si diseminarea rezultatelor. ML VI - Management si comunicare. Managementul proiectului cuprinde: initierea proiectului, derularea proiectului si finalizarea proiectului.
Tipul partenerului Partener naţional
Regiune/Ţara Vest
Anul n*-2  
Număr mediu de angajaţi 364
Cifra de afaceri 33.567.533
Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 12.378.564
Anul n*-1  
Număr mediu de angajaţi 369
Cifra de afaceri 43.693.612
Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 14.854.104
 
INFORMAţII PROIECT
ID 53501
Titlul proiectului Studii doctorale si doctoranzi pentru cercetarea competitiva in societatea bazata pe cunoastere
DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Prenume şi Nume
Funcţie
Număr de telefon
Număr de fax
Adresă poştă electronică
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE
Domeniul major de intervenţie 1.5
TIPUL PROIECTULUI
Tipul proiectului Multi-regional
CLASIFICAREA DOMENIILOR
Clasificarea domeniilor Urban
LOCAŢIA PROIECTULUI
Ţara Romania
Regiunile Nord-Vest
Judeţele Bihor
Altele
OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU
Obiective orizontale ale POS DRU  
  Egalitate de şanse
  Dezvoltare durabilă
  Inovaţie şi TIC
  Îmbătrânire activă
  Abordare transnaţională
  Abordare interregională
DURATA PROIECTULUI
Durata 36 (în luni)
Exerienţa relevantă a solicitantului pentru domeniul proiectului Institutia solicitanta este atestata ca si institutie de CDI fapt materializat prin urmatoarele valori medii (pe ultimii 3 ani) de indici de performanta: Numar contracte CDI internationale/nationale: 45/133 Valoarea 1.352.246 Euro/11.502.941 lei Numar cadre didactice cu activitate de CDI dovedita: 337 Institutia solicitanta deruleaza in cadrul Domeniului Major de Interventie 1.5, proiectul \"Cercetatori romani competitivi prin programe doctorale moderne si eficiente\", prin care sunt finantate burse doctorale pentru 30 doctoranzi inmatriculati in anul 2008. In cadrul POS DRU, institutia solicitanta a depus 2 proiecte (unul in parteneriat) in valoare de 14860513 lei, fiind in curs de derulare.
PARTENERIATUL ÎN CADRUL PROIECTULUI
Descrieţi parteneriatul pentru proiect Proiectul va fi derulat in parteneriat, perfectat intre trei institutii de invatamant superior, organizatoare de studii universitare de doctorat, avand sediul in regiunile de dezvoltare Nord-Vest (solicitantul), Vest (partener 1) si Centru (partener 2). Cele trei institutii au fost partenere si in alte proiecte, au colaborat la elaborarea proiectului, si au stabilit, inca din aceasta faza, lista de activitati asupra carora au responsabilitati. Solicitantul vizeaza asigurarea burselor doctorale, pentru 8 domenii de doctorat, iar cei doi parteneri vizeaza asigurarea burselor doctorale pentru cate un domeniu de doctorat (filologie). Modulele cuprinzand activitatile de management si comunicare si cel al activitatilor suport pentru dezvoltarea unor competente generale, sunt in responsabilitatea solicitantului, iar celelalte module de activitati sunt in responsabilitatea celor trei parteneri
 
DESCRIERE PROIECT 1
Obiectivul proiectului Obiectivul general este imbunatatirea formarii viitorilor cercetatori in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat prin implementarea unor programe doctorale competitive intemeiate pe o abordare interdisciplinara, pe o mobilitate crescuta transnationala, inclusiv prin facilitarea obtinerii de diplome in cotutela, bazate pe sprijin financiar consistent si menite sa faca din cariera de cercetare o optiune mai atractiva, determinanta pentru societatea bazata pe cunoastere. Obiectivul general se concretizeaza in urmatoarele obiective specifice: 1. Cresterea atractivitatii si imbunatatirea participarii la ciclul de studii universitare de doctorat in conditii de sustinere financiara adecvata a 40 doctoranzi in urmatoarele domenii de doctorat: Biologie, Economie, Filologie, Geografie, Inginerie Electrica, Inginerie Energetica, Inginerie Industriala, Istorie, domenii prioritare ale Strategiei Nationale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 2007-2013; 2. Imbunatatirea calitatii programelor de studii universitare doctorale cu scopul cresterii performantelor in cercetarile efectuate; 3. Imbunatatirea mobilitatii academice in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat pentru un numar de 40 doctoranzi; 4. Diversificarea formelor de pregatire pentru doctoranzi prin utilizarea mijloacelor moderne de TIC; 5. Includerea in programele de pregatire a doctoranzilor a unor sesiuni menite sa dezvolte capacitatea de publicare stiintifica, competentele de management al cercetarii, spiritul antreprenorial.
Activităţile eligibile ale proiectului Activitatile proiectului au fost proiectate in cadrul a 6 Module de lucru (ML) pentru care s-au prevazut o serie de activitati si subactivitati. ML I - Demararea si derularea programelor de pregatire doctorala pentru dezvoltarea competentelor specifice si sustinerea tezelor. 2. Intocmirea dosarului de evidenta pentru doctoranzii ce vor beneficia de sprijin financiar prin proiect. 3. Stabilirea planurilor de pregatire individuala si a perioadei pentru desfasurarea mobilitatii transnationale. 4. Parcurgerea programului pentru etapa de pregatire universitara avansata si admiterea in etapa a II-a de cercetare stiintifica. 5. Efectuarea stagiului de mobilitate transnationala. 6. Elaborarea de catre doctoranzi a rapoartelor de cercetare. Sustinerea tezelor de doctorat. ML II - Organizarea stagiilor de mobilitate transnationala 1. Stabilirea procedurilor, identificarea institutiei primitoare si stabilirea conditiilor juridice si tehnice de derulare a mobilitatii. 2. Negocierea si semnarea acordurilor de co-tutela-primire la stagiul de cercetare. 3. Finalizarea stagiilor de cercetare, rapoarte de stagiu. ML III - Activitati suport pentru dezvoltarea unor competente generale 1. Modul de formare in managementul cercetarii si in managementul de proiect 2x8 ore/an - an I si an II 2. Modul de formare in utilizarea instrumentelor specifice din domeniul TIC - 2x8 ore/ in primul an 3. Modul de pregatire pentru abordarea interdisciplinara - 2x8 ore/ in primul an 4. Modul: Strategia si Legislatia Europeana si Nationala privind cercetarea stiintifica - 2x8 ore/ in primul an 5. Sesiuni de informare si sensibilizare pe tematici specifice-egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea, multiculturalitatea, dezvoltarea durabila, spiritul antreprenorial etc. Se va organiza 1 sesiune pe an. ML IV - Schimb de bune practici prin vizite de studiu si workshop-uri 1. Vizite de studiu/monitorizare - 1 vizita/ an/ expert 2. Workshop-uri pentru schimb de bune practici pentru dezvoltarea cotutelei, dezvoltarea de programe doctorale interdisciplinare, pe tema mobilitatii intersectoriale. Se va organiza cate un workshop in anul II si anul III. ML V - Dezvoltarea capacitatii de informare, publicare si diseminarea rezultatelor 1. Dotarea si cresterea capacitatii de informare a Centrului de documentare a doctoranzilor pentru toate domeniile de doctorat ale universitatii solicitante 2. Modul de dezvoltare a abilitatilor de documentare, redactare, publicare si comunicare stiintifica - 1x20 ore in an I si 1x20 ore in anul II 3. Modul de dezvoltare a competentelor lingvistice specifice domeniului de doctorat - 20 ore inainte de efectuarea mobilitatii 4. Participarea la conferinte/simpozioane nationale si/sau internationale de prestigiu legate de obiectul cercetarii - cate 1 conferinta in anul II si III pentru fiecare doctorand 5. Diseminarea rezultatelor prin publicarea in reviste de specialitate recunoscute national si international 6. Organizarea de sesiuni stiintifice ale doctoranzilor - cate 1 conferinta in fiecare an ML VI - Management si comunicare. Managementul proiectului cuprinde: initierea proiectului, derularea proiectului si finalizarea proiectului. Se vor derula urmatoarele activitati de publicitate: a. anunturi in presa, b. crearea unui web-site al proiectului, c. anunturi pe portalul web-site-ului proiectului, d. multiplicarea unei brosuri care sa prezinte rezultatele proiectului si impactul acestuia asupra altor activitati. In toate activitatile de comunicare, informare si publicitate se vor utiliza Regulile de vizibilitate cuprinse in Manualul de Identitate Vizuala. Prin implementarea activitatilor sale, proiectul conduce indubitabil la satisfacerea celor 5 obiective specifice care vor contribui la realizarea obiectivelo DMI 1.5., astfel: 1. Primul obiectiv al propunerii este asigurat prin sprijinul financiar acordat de catre proiect, in urmatoarele directii: a. bursele lunare, b. sprijinul financiar pentru participarea la sesiuni stiintifice si publicarea lucrarilor 2. Obiectivul privind cresterea calitatii programelor doctorale este sustinut de ansamblul activitatilor din proiect care are parghiile necesare unei scoli doctorale moderne 3. Obiectivul 3 este sustinut prin: a. includerea stagiilor de cercetare in strainatate, b. includerea modulelor privind managementul cercetarii si valorificarea rezultatelor cercetarii si mai ales c. sustinerea financiara a studiului/cercetarilor in strainatate 4. Obiectivul privind utilizarea mijloacelor moderne de TIC este realizat prin: a. informarea dedicata in cadrul modulului specific si b. prin utilizarea pe tot parcursul studiilor doctorale a TIC. 5. Satisfacerea obiectivului al V-lea al proiectului este asigurata de realizarea activitatilor: a. sesiuni de informare si sensibilizare pe tematici specifice, b. workshop-uri, c. modulul de dezvoltare, comunicare, sustinere de lucrari stiintifice. Fata de perioada anterioara, propunerea de fata contribuie semnificativ la aparitia urmatoarelor valori adaugate proiectului: cresterea calitatii doctoranzilor, cresterea ponderii managementului cercetarii si valorificarii rezultatelor, cresterea sanselor de ocupare a doctoranzilor, eliminarea discriminarilor si a inegalitatilor, atingerea unui nivel inalt de calificare.
Activităţile neeligibile care contribuie la îndeplinirea obiectivului proiectului ML I - Demararea si derularea programelor de pregatire doctorala pentru dezvoltarea competentelor specifice si sustinerea tezelor. 1. Inscrierea doctoranzilor, desfasurarea concursului de admitere, inmatricularea doctoranzilor.
Rezultate anticipate Proiectul vizeaza obtinerea de rezultate cu impact la diferite niveluri: La nivelul output-ului educational, acest proiect va constitui cadrul de dezvoltare al unor programe doctorale avansate care vor sustine si dezvolta resursa umana performanta pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI). Activitatea de CDI se va exprima apoi la nivelul output-ului stiintific si in cresterea calitatii actului educational. Prin aceasta se urmareste implementarea punctuala in acest proiect a obiectivului UE de a integra aria europeana a cercetarii cu aria europeana educationala intr-o arie comuna a educatiei si cercetarii, in care cele 2 componente se sustin si se potenteaza reciproc. La nivelul sistemului de CDI prin dezvoltarea cadrului necesar formarii unor resurse umane performante, care sa promoveze cercetari de varf in domenii de importanta strategica a cercetarii romanesti si europene, proiectul contribuie la atingerea urmatoarelor obiective strategice ale dezvoltarii cercetarii romanesti: a) crearea de cunoastere, obtinerea unor rezultate stiintifice si tehnologice de varf, competitive pe plan global, in scopul cresterii vizibilitatii internationale a cercetarii romanesti si a transferarii ulterioare a rezultatelor in practica socio-economica; b) cresterea competitivitatii economiei romanesti prin inovare, cu impact la nivelul agentilor economici si transferul cunostintelor in practica economica; c) cresterea calitatii sociale, gasirea de solutii tehnice si stiintifice care sustin dezvoltarea sociala si imbunatatesc conditia umana a acesteia. La nivelul output-ului stiintific prin modalitatea specifica de formare a tinerilor doctoranzi, proiectul isi propune dezvoltarea cercetarii stiintifice concretizate in urmatoarele rezultate: 1) 40 de doctoranzi sprijiniti financiar pentru efectuarea ciclului trei de studii doctorale; 2) pana la 320 de luni de mobilitati in universitati din tari ale UE pentru cei 40 de doctoranzi; 3) minim 100 de lucrari realizate de doctoranzi din care minim 45 publicate; 4) minim 120 de rapoarte de cercetare realizate de doctoranzi din care minim 90 validate de consilii si comisii; 5) minim 8 abonamente la reviste de specialitate si 20 de tratate de specialitate achizitionate, 1 abonament la baze de date; 6) sase manuale reprezentand suportul de curs cu minim 50 de pagini pentru cele 6 module de formare incluse in programul de activitate din care: 6 manuale multiplicate; 7) fiecare doctorand participa la minim doua conferinte/simpozioane nationale/internationale cu lucrari stiintifice publicabile; 8) 1 brosura in 50 de exemplare privind rezultatele proiectului si efectele sau impactul acestora asupra altor activitati si 100 de exemplare pliante de publicitate; 9) minim 26 de teze de doctorat finalizate pe durata proiectului; 10) dotarea si cresterea capacitatii de informare a Centrului de informare a doctoranzilor, cu facilitati de documentare, studiu, organizare de cursuri, conferinte, dezbateri; 11) numar de teze de doctorat intemeiate pe o abordare interdisciplinara, minim 4; 12) numar de teze de doctorat realizate in cotutela, minim 4; 13) numar de sesiuni specifice abordand egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea si respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila si protectia mediului, minim 2; numar de workshop-uri si vizite de studiu de impartasire a bunelor practici, minim 2; 15) numar de module de formare a competentelor generale, 4; 16) proiecte de cercetare nationale si/sau internationale in care sunt inclusi doctoranzi, minim 9; 17) organizarea de sesiuni stiintifice ale doctoranzilor, minim 3.
Contextul proiectului Trecerea la o economie bazata pe cunoastere reprezinta o optiune strategica fundamentala a UE. Lansata in martie 2000 si relansata in 2005 prin comutarea accentului pe cresterea dezvoltarii economice si ocupare, Strategia Lisabona isi propune sa transforme economia europeana intr-una dinamica si competitiva, bazata pe cunoastere astfel incat UE sa devina un spatiu mai atractiv pentru investitii si munca, pentru promovarea cunoasterii si inovarii capabila sa genereze locuri de munca mai numeroase si durabile. Cercetarea formeaza impreuna cu educatia si inovarea, triunghiul cunoasterii, prin care Europa ar putea sa-si mentina dinamismul economic si modelul social si care este considerat factorul esential pentru atingerea obiectivelor Strategiei de la Lisabona. Economia si societatea bazata pe cunoastere presupun combinarea a patru elemente, si anume: producerea de cunostinte prin cercetarea stiintifica, transmiterea acestor cunostinte prin educatie si formare profesionala, difuzarea ei utilizand mijloacele TIC, exploatarea lor prin inovare tehnologica. Universitatile detin, datorita pozitiei lor centrale in cadrul \"triunghiului cunoasterii\" cheia dezvoltarii unei economii si a unei societati bazate pe cunoastere. In acest context consideram ca prin implementarea sa intr-o universitate, prin formarea viitorilor cercetatori si prin asigurarea dezvoltarii unor competente din ce in ce mai diverse si de un inalt nivel calitativ pentru acestia, proiectul contribuie la realizarea obiectivului Strategiei de la Lisabona, este in concordanta cu cu Strategia Europeana de Ocupare si cu Liniile directoare pentru cresterea economica si ocupare, prin abordarea ciclului de studii universitare de doctorat, prin stimularea si facilitarea mobilitatii geografice si intersectoriale, prin elaborarea autonoma a metodologiei de interpretare si a criteriilor de selectie a beneficiarilor, prin asigurarea dezvoltarii unor competente in concordanta cu cerintele pietei muncii, prin imbunatatirea accesului la resurse financiare, prin programele doctorale de calitate. Scopul strategic al proiectului este imbunatatirea calitatii resursei umane. Proiectul este consonant cu Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013, care are inscrisa ca prioritate tematica de interventie, dezvoltarea si folosirea mai eficienta a resursei capitalului uman din Romania si in acelasi timp in conformitate cu POS DRU. Prin facilitatea accesului la programe doctorale interdisciplinare si de calitate, prin cresterea capacitatii de publicare si de imbunatatire a resurselor financiare pentru doctoranzi, proiectul va contribui la crearea de cunoastere in domenii prioritare, la cresterea performantei sistemului CDI, la cresterea numarului de cercetatori si la descresterea mediei de varsta a cercetatorilor sub 40 de ani, raspunzand astfel atat obiectivelor Strategiei Nationale de CDI, cat si obiectivelor inscrise in Planul Strategic de Dezvoltare al solicitantului si partenerilor. Grupul tinta este reprezentat de un numar de 40 doctoranzi, inmatriculati in anul universitar 2009-2010, in domeniile: Biologie, Economie, Filologie, Geografie, Inginerie Electrica, Inginerie Energetica, Inginerie Industriala, Istorie . Formarea doctoranzilor ca viitori cercetatori presupune adresarea nevoilor de formare a acestora prin dezvoltarea unor competente specifice domeniului stiintific, dar si a unor competente generale care sa le permita acestora o mai buna insertie pe piata muncii (cercetare, invatamant superior, mediu economic, etc.). Tinerii cercetatori resimt nevoia ca in cadrul programelor doctorale oferite sa isi poata dezvolta, pe langa competentele stiintifice specifice domeniului respectiv si competente mai generale cum ar fi capacitatea de management al cercetarii, competentele lingvistice si de comunicare, abilitatile de documentare, redactare, publicare si comunicare stiintifica, capacitatea de a se conecta si evolua in retele si medii de lucru virtuale prin utilizarea mijloacelor moderne oferite de TIC, spiritul antreprenorial si dezvoltarea capacitatii de valorificarea rezultatelor cercetarii prin inovare si transfer tehnologic si cognitiv.
Justificarea necesităţii implementării proiectului Studiile doctorale comporta aspecte diferite fata de celelalte cicluri Bologna in ceea ce priveste derularea procesului de cercetare. Formarea unor cercetatori de nivel international, intr-un cadru institutional adecvat, este un factor esential in constituierea unei baze stiintifice solide pentru o economie europeana bazata pe cunoastere. UE isi propune crearea unui mediu de cercetare de nivel inalt caracterizat prin interdisciplinaritate, diversitate culturala si mobilitate, care sa atraga, prin oportunitati de formare de nivel mondial, cercetatori valorosi si promovarea excelentei ca obiectiv principal al cercetarii prin studiile doctorale. Cercetatorii de inalt nivel, in special doctoranzi si absolventi ai programelor doctorale, actioneaza ca agenti importanti de creativitate, inovare si transfer tehnologic. Consolidarea studiilor doctorale printr-o atentie deosebita acordata educatiei si formarii de calitate intr-un mediu bogat de cercetare este un element vital pentru indeplinirea obiectivelor strategiei de la Lisabona. Finantarea limitata din bugetul de stat pentru studiile doctorale, costurile ridicate ale programelor doctorale cat si sprijinul insuficient acordat doctoranzilor, au dus la scaderea interesului pentru studiile doctorale. aceleasi cauze determina absolventii de master sa prefere integrarea pe piata muncii, renuntand astfel la continuarea studiilor. Numarul persoanelor inscrise in programul de master a crescut de-a lungul anilor, aspect ce nu trebuie deloc neglijat, deoarece, cu argumente academice si financiare, acest aflux de potential uman tanar s-ar putea indrepta spre studiile doctorale, ducand astfel la cresterea numarului de doctoranzi si revigorarea domeniului de cercetare. In cele 8 domenii de doctorat vizate de proiect, numarul absolventilor de doctorat s-a inscris intr-un trend ascendent. Proiectul va conduce la accentuarea acestei tendinte. Grupul tinta este reprezentat de doctoranzii cu frecventa. Bursa doctorala va asigura sustinerea financiara necesara studiilor in tara precum si mobilitatilor interne si transnationale. Proiectul este deosebit de relevant fata de nevoile grupului tinta avand in vedere faptul ca, in conditiile economice ale Romaniei actuale, o foarte mica parte a absolventilor de studiu de licenta/masterat au posibilitatea financiara de a se sustine singuri in parcurgerea unui ciclu de studii doctorale. Este evident faptul ca fara burse doctorale interesul pentru invatamantul doctoral, precum si selectia celor mai merituosi absolventi ai ciclului de licenta/masterat ar fi afectate. In acest context, prezentul proiect are o reala valoare adaugata prin faptul ca isi propune stimularea dezvoltarii pe baze performante a scolii doctorale la nivel universitar prin sustinerea financiara si stiintifica a tinerilor doctoranzi contribuind astfel la cresterea numarului de participanti la educatie si formare profesionala, respectiv a calitatii si numarului de doctoranzi, fata de perioada anterioara. Acest demers se inscrie in strategia de dezvoltare institutionala, strategia cercetarii din universitate, avand ca prioritate crearea unor scoli doctorale de elita, relevante national si international. Proiectul presupune o abordare inovativa a formarii doctorale oferind doctoranzilor atat un suport stiintific de calitate cat si un suport financiar necesar pentru stagii de mobilitate care sa le permita accesul la resurse de invatare si cercetare, ancorarea in retele internationale de cercetare si formarea de parteneriate internationale in cele 8 domenii. Proiectul va contribui astfel la consolidarea sistemului national de studii doctorale si va sprijini dezvoltarea resurselor umane din cercetare, dezvoltare si inovare permitand crearea de retele intre universitati si centre de cercetare, dezvoltarea de cooperari transnationale si mobilitati, de programe comune de studii (Joint Degrees) cu caracter interdisciplinar. In lipsa finantarii, aceste rezultate imediate nu ar putea fi obtinute, iar activitatile de dezvoltare a competentelor generale si mobilitatile nu ar putea fi finantate din alte surse in perioada imediat urmatoare.
Resursele alocate pentru implementarea proiectului Activitatile din modulele 1,3,4,5 si 6 prevazute in proiect, mai putin mobilitatile (modulul 2), se vor desfasura la institutia solicitanta si la parteneri in spatiile de invatamant destinat Scolilor Doctorale. Fiecare domeniu de doctorat dispune in cadrul facultatii de profil, de cate o sala dotata cu mobilier adecvat, cu calculatoare si alte aparate specifice, unde se desfasoara activitatile de pregatire a doctoranzilor: cursuri, seminarii, documentare etc., totodata institutia solicitanta dispune de o sala de aproximativ 100 m, in care functioneaza Centrul de Informare al Scolii Doctorale. Centrele de cercetare din cadrul facultatilor care au domenii de doctorat sunt dotate cu echipamente specifice care asigura desfasurarea unei activitati de cercetare experimentala performanta. Institutia solicitanta si partenerii dispune de surse de informare asigurate de accesul la biblioteca Springer Link care permite documentarea rapida si eficienta, inclusiv accesul la literatura de aparitie recenta. Fiecare domeniu de doctorat de la cele trei institutii are biblioteca de specialitate proprie si acces la baza de date in domeniul respectiv. Institutiile colaboratoare, unde se vor desfasura stagiile de mobilitate transnationala vor pune, de asemenea, la dispozitia doctoranzilor spatiile si echipamentele necesare realizarii in bune conditii a stagiului de cercetare. Centrul de Informare al doctoranzilor infiintat prin proiectul depus in 2008, care va fi dezvoltat prin prezentul proiect avand bugetul inclus in FEDR, este dotat cu 24 laptop-uri conectate la internet si va asigura acces la cel putin 4 baze de date si va fi dotat cu reviste si tratate de specialitate in toate cele 8 domenii de doctorat. Atat prin resursa umana calificata, cat si prin infrastructura si dotare, institutia solicitanta si partenerii asigura conditiile necesare derularii acestui proiect.
Managementul proiectului Universitatea solicitanta are o experienta bogata in managementul de proiecte, coordonand doar in ultimii 5 ani 33 de proiecte internationale si 260 proiecte nationale. Un numar semnificativ dintre aceste proiecte au fost coordonate de catre membrii echipei de management si implementare a prezentului proiect. Managementul proiectului va fi asigurat de 15 persoane. Echipa de management va asigura implementarea proiectului in conditii de calitate si la termenele prevazute. Ea va asigura totodata raportarea periodica a rezultatelor obtinute pe masura derularii activitatilor prevazute in proiect precum si raportarea financiara. Echipa de management cuprinde urmatoarele responsabilitati: 1. Manager de proiect: prof.univ.dr. conducator de doctorat, prorector cu cercetarea, calitatea si doctorate in cadrul universitatii solicitante, peste 10 ani experienta in functii de conducere, director de proiecte cu finantare nationala si de la UE, coordoneaza proiectul, raspunde de calitatea activitatilor desfasurate de catre echipa de management, de realizarea indicatorilor asumati in proiect; 2. Responsabil financiar expert contabil atestat, raspunde de elaborarea bugetului proiectului, de gestiunea tuturor cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului asigurand incadrarea cheltuielilor in categoriile si limitele fixate de catre finantator si in conformitate cu legea; 3. Consilier juridic cu peste 5 ani vechime in cadrul universitatii, membru intr-o organizatie profesionala a juristilor recunoscuta national, avand misiunea de consiliere si reprezentare a universitatii in raporturile juridice generate de proiect cu terti parti; 4. Responsabil stiintific, prof.univ.dr. conducator de doctorat, peste 10 ani experienta in functii de conducere in universitate, raspunde de desfasurarea in conditii de calitate si la termenele prevazute a tuturor activitatilor prevazute in proiect; 5. Responsabil logistic, inginer, peste 10 ani experienta in probleme de gestiune, raspunde de: organizarea activitatii de raportare, monitorizarea participarii doctoranzilor la programul doctoral, organizarea stagiilor de mobilitate, indeplinirea obligatiilor contractuale; 6. Cate un responsabil de proiect din partea fiecarui partener, profesor universitar, conducator de doctorat, raspunde de realizarea activitatilor asumate de partener; 7. Cate un responsabil financiar din partea fiecarui partener avand misiunea de a gestiona bugetul proiectului cu referire la partenerul respectiv, asigurand incadrarea in categoriile si limitele legale; 8. Un numar de 6 conducatori de doctorat, membri in Consiliul Scolii Doctorale. Sunt coordonatori a 6 domenii de doctorat (celelalte 2 domenii sunt coordonate de catre managerul de proiect si responsabil stiintific al proiectului ). Cei 6 membri ai echipei de implementare sunt profesori universitari, conducatori de doctorat, cu experienta de peste 10 ani in conducerea de doctorat un numar semnificativ de teze conduse. Toti conducatorii de doctorat, membrii ai echipei de implementare, au o experienta insemnata in elaborarea si conducerea proiectelor de cercetare si programelor de formare. Responsabilitati: raspund de implementarea ML I activitatile 6,7,8,9 respectiv ML II activitatea 2. Conducatorii de doctorat pe domenii vor facilita doctoranzilor efectuarea stagiului de documentare si cercetare in universitati din tari membre ale UE precum si participarea lor la un simpozion sau la o conferinta internationala pe o tema legata de tema de cercetare a fiecaruia. Echipa de implementare cuprinde: Conducatorii de doctorat - prof.dr. confirmati pentru conducere de doctorat de catre CNADTCU, profesori care predau in cadrul programelor doctorale - experti de tip A, implicati ca si experti pe termen scurt, - prof. sau conf. Cercetatori - CS I, CS II, cu experienta de peste 5 ani in cercetare Experti invitati - experti A avand experienta profesionala dovedita in domeniul modulului pentru care vor fi invitati.
Metodologia de implementare Implementarea proiectului se va realiza prin parcurgerea activitatilor ceea ce implica si o serie de inregistrari, astfel: 1. Incheierea unui contract de studii si bursa doctorala intre universitati si fiecare doctorand cuprins in proiect (raspunde Managerul de proiect pentru solicitant si responsabilii de proiect - pentru cei doi parteneri); 2. Incheierea acordurilor de cooperare a celor trei universitati cu universitati din tari ale UE (raspund Coordonatorii de doctorat si Responsabilul stiintific); 3. Elaborarea unui program de stagiu de documentare (cercetare) pentru fiecare doctorand inaintea plecarii in alte centre universitare din tara si diferite tari ale UE (raspund Conducatorii de doctorat); 4. Raport de stagiu, dupa intoarcerea la universitate, care sa contina principalele activitati si rezultate (raspund Conducatorii de doctorat si Responsabilul stiintific); 5. Verificarea de catre managerul de proiect a efectuarii abonamentelor la reviste si tratate de specialitate, verificarea functionarii Centrului de Informare,; 6. Contractarea cu cadrele didactice titulare, elaborarea materialelor didactice pentru cele 6 module de formare dezvoltare specifice in cadrul ML III (1,2,3,4) si ML V (2,3) (raspunde, Responsabilul stiintific); 7. Evaluarea si notarea de catre titularii de module, implicati ca si experti pe termen scurt, intr-un catalog al rezultatelor obtinute la ML III (1,2,3,4) si ML V (2,3) (raspund titularii de discipline); 8. Prezentarea de catre conducatorii de doctorat a unui raport privind efectuarea de catre doctoranzi a stagiului de cercetare (raspund Conducatorii de doctorat); 9. Depunerea de catre fiecare doctorand la sediul Scolii Doctorale a documentelor care sa ateste: participarea la conferinte, simpozioane si a lucrarilor publicate (raspund Responsabilul logistic si doctoranzii); 10. Depunerea de catre fiecare doctorand, la sediul Scolii Doctorale, la sfarsitul fiecarui trimestru, a raportului trimestrial de activitate; 11. Organizarea sesiunilor stiintifice, a workshop-urilor si a vizitelor de studiu (raspund Managerul de proiect si Responsabilul stiintific). Selectarea doctoranzilor cuprinsi in proiect se va face pe baza unui examen scris si oral prin care vor fi verificate: a) Media anilor precedenti de studiu (cel putin 9); b) Cunostinte generale si de specialitate referitoare la domeniul de doctorat; c) Competenta lingvistica pentru o limba de circulatie internationala; d) Certificarea abilitatilor de cercetator prin: - participarea la sesiuni stiintifice; - lucrari publicate anterior; - contracte de cercetare. Organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat se face in conformitate cu HG 567/2005 si cu Regulamentul propriu al celor trei universitati, la sediul acestora. In etapa de derulare a proiectului se vor desfasura activitatile proiectului descrise in pachetele de lucru (ML) ale proiectului. Masurarea progresului proiectului se va realiza prin intermediul rapoartelor de progres semestriale prin care se va urmari atat gradul de indeplinire a activitatilor prevazute pentru perioada respectiva, cat si incadrarea in limitele bugetului, finalizarea activitatilor prevazute in proiect si obtinerea rezultatelor preconizate, intocmirea raportului final, inchiderea contabilitatii.
Proiect generator de venit NU
 
DESCRIERE PROIECT 2
Sustenabilitatea proiectului Sustenabilitatea proiectului se justifica prin urmatoarele actiuni si realizari: a) Proiectul include activitati care permit continuarea si valorizarea rezultatelor dupa finalizarea proiectului, dupa cum urmeaza: a1) Sustinerea participarii doctoranzilor sprijiniti, dupa absolvirea ciclului de studii universitare de doctorat, la programe post-doctorale, pentru continuarea formarii lor ca cercetatori. In acest sens, solicitantul si partenerii au in vedere accesarea altor programe nationale si europene cum ar fi PN II si FP 7; a2) Atragerea si mentinerea doctoranzilor sprijiniti, dupa absolvirea ciclului de studii universitare de doctorat, in activitatea de cercetare, angajarea lor ca cercetatori in centrele si departamentele de cercetare existente in universitate; b) Structurile proiectului vor putea functiona si dupa finalizarea proiectului din punct de vedere financiar si institutional: b1) Institutia solicitanta si partenerii va valorifica experienta dobandita in cadrul acestui proiect pentru accesarea ulterioara a POS DRU si a altor programe nationale si europene; b2) Solicitantul si partenerii va continua organizarea de studii universitare de doctorat si va valorifica experienta dobandita in cadrul acestui proiect pentru imbunatatirea programelor doctorale existente, precum si pentru dezvoltarea unor noi programe doctorale. c) Prezentul proiect continua proiectul depus de catre solicitant in 2008, avand aceleasi obiective, adresandu-se mai multor doctoranzi si largind aria geografica de aplicare.
Egalitate de şanse La nivelul programelor doctorale se continua politica de integrare si de asigurare a accesului egal pentru grupurile vulnerabile. Ca atare, in concordanta cu strategia universitatilor implicate in proiect, o preocupare constanta pentru conducerea programelor doctorale este asigurarea accesului minoritatii rrome la educatie si formare profesionala continua. Proiectul isi propune identificarea, informarea si atragerea in programul de doctorat a absolventilor de master si a studentilor la master, din acest grup vulnerabil. Aceasta actiune pozitiva promoveaza principiul nediscriminarii si confera sanse mai mari de incluziune sociala. Proiectul, atat in faza de design, cat si in faza de implementare, respecta principiul egalitatii de gen, promovand tratamentul egal intre femei si barbati, fara a se realiza nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica infectare HIV, apartenenta la categorii defavorizate. In cadrul selectiei persoanelor care vor constitui grupul tinta, se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare cu privire la egalitatea de sanse si de gen. Proiectul isi propune atragerea si oferirea de oportunitati tinerilor proveniti din mediul rural, care au beneficiat de burse sociale pe parcursul studiilor universitare de licenta si/sau master, datorita nivelului scazut al veniturilor. Echipa de management al proiectului si echipa de experti sunt compuse din femei si barbati selectati in functie de competentele profesionale ale acestora, participarea la selectia pentru gestionarea designului si implementarii proiectului fiind libera. Astfel, proiectul asigura participarea femeilor la rolurile manageriale de importanta strategica si la implementarea proiectului. Salarizarea in cadrul proiectului se va face in functie de performantele personalului de management si implementare fara nici o diferenta pentru aceleasi pozitii intre femei si barbati. Materialele publicitare ale proiectului vor sublinia gradul de implicare al femeilor in activitatile de management si design al activitatilor doctorale ale proiectului.
Alte obiective orizontale Mecanismele de lucru create prin acest proiect vor permite dezvoltarea de parteneriate, instrumente si proceduri de actiune cu un grad inalt de aplicabilitate pentru dezvoltarea resurselor umane, a mediului economic si a dezvoltarii durabile etc. Proiectul contribuie la sustinerea strategiei de dezvoltare durabila si implicit la cresterea calitatii vietii, prin urmatoarele componente: - proiectul asigura o dezvoltare coerenta a programelor doctorale care respecta atat dezvoltarea comunitatii locale cat si evolutiile internationale astfel incat sa asigure un impact relevant asupra comunitatii stiintifice, economice si sociale atat la nivel local cat si la nivel regional, national si international; - proiectele de cercetare in care vor fi implicati tinerii doctoranzi adreseaza nevoi de cercetare prioritare atat pentru dezvoltarea pe termen lung a Romaniei cat si pentru dezvoltarea specifica la nivel european a domeniului; - rezultatele proiectului vor contribui la cresterea calitatii vietii in complexitatea sa, atat sub aspect economic, cat si social si la dezvoltarea performantei resursei umane la nivelul interactiunii educatie-mediul economic; - masurile asumate pentru protectia si siguranta la locul de munca preintampina, de asemenea, efectele nocive asupra mediului; - prin stimularea participarii in cadrul grupului tinta a grupurilor vulnerabile proiectul contribuie la cresterea coeziunii sociale si a incluziunii. Proiectul isi propune un set de obiective inovatoare, facilitand accesul participantilor la societatea informationala. Prin valorificarea accesului la informatie si TIC, doctoranzii vor beneficia de stagii de pregatire doctorala, care sa le asigure insusirea experientei de munca necesare integrarii cu succes pe piata muncii. Prin participare la activitatea de cercetare interdisciplinara, proiectul contribuie la formarea competentelor de utilizare a TIC si la implementarea de softuri special dedicate activitatii de cercetare. Proiectul promoveaza imbatranirea activa si ocuparea populatiei varstnice, prin implicarea activa a cercetatorilor performanti, a conducatorilor de doctorate care au varsta de pensionare in activitatile de asistare a doctoranzilor pe parcursul proiectelor de cercetare derulate in timpul stagiilor doctorale. De asemenea, desi nu face parte din grupul tinta al acestui proiect, personalul didactic varstnic va fi incurajat sa se implice in activitatile derulate de echipele mixte care vor realiza activitatile de consiliere ale studentilor si activitatilor de suport necesare finalizarii si sustinerii lucrarilor de doctorat, in special al lucrarilor de doctorat in co-tutela si de asemenea in activitatile de formare a competentelor de publicare doctorale in co-tutela, prin implicarea partenerilor de cercetare la nivel international ai centrelor de cercetare oferind o abordare transnationala.
Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte 1. Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2007-2013. Printre principiile de baza ale Strategiei sunt mentionate: atragerea de tineri doctoranzi, cercetatori post-doctorat si cercetatori cu experienta, performanti, indiferent de nationalitate, dezvoltarea colaborarii internationale si sustinerea participarii in programe si proiecte. De asemenea, in capitolul Viziune se afirma ca Sistemul educational va dezvolta abilitatile specifice de cercetare, in special multidisciplinara si ca Mobilitatea internationala va reprezenta o dimensiune cheie a cercetatorilor. 2.Planul National de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013, promoveaza dezvoltarea socio-economica a Romaniei in conformitate cu politica de Coeziune a Uniunii Europene. Printre prioritatile nationale de dezvoltare pentru aceasta perioada figureaza si dezvoltarea resurselor umane sau promovarea ocuparii si incluziunii sociale. 3. Procesul Bologna: Declaratia de la Bologna pune accentul pe crearea unui spatiu european pentru invatamantul superior, pe rolul central al universitatilor in dezvoltarea dimensiunilor culturale europene, pe mobilitatea studentilor, cadrelor didactice si cercetatorilor etc. In conformitate cu Declaratia de la Bologna, invatamantul superior va fi structurat pe 3 trepte: licenta, masterat si doctorat. 4. Agenda de modernizare a universitatilor: Tinand seama declaratia de la Bologna si de Agenda de modernizare a invatamantului superior din Romania, a intrat si el intr-un proces de modernizare: ciclurile de studii, curricula universitara, activitatea de cercetare din universitati etc., in scopul cresterii calitatii acestor activitati si a contributiei lor la dezvoltarea economico-sociala a Romaniei. 5. Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 (C.S.N.R.), care reprezinta documentul strategic national prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Instrumentelor Structurale. Printre aceste prioritati figureaza si dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitolului uman din Romania, respectand cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti. Proiectul nostru este conceput pentru ca si cele trei institutii sa contribuie la realizarea acestor prioritati. 6. Strategia universitatilor: Printre obiectivele strategice ale celor trei universitati pentru perioada 2009-2012 sunt mentionate: cresterea performantelor activitatii de cercetare, cresterea resurselor umane implicate in cercetare concomitent cu cresterea fondului de documentare. Apreciem ca proiectul nostru va contribui la realizarea acestor obiective, inclusiv posibilitatea angajarii in Centrele de cercetare ale Universitatilor implicate in proiect, cel putin a unora dintre doctoranzii finantati prin acest proiect.
Alte informaţii relevante Universitatea solicitanta si universitatile partenere considera cercetarea stiintifica drept misiune prioritara, care confera personalitate si distinctie universitara, iar obtinerea excelentei in cercetarea stiintifica drept tinta pe orizont mediu si lung. Reglementarile din cele trei universitati referitoare la cercetarea stiintifica sunt orientate inspre a asigura un cadru care: - sa faca din cercetarea stiintifica, una din principalele surse de venituri pentru universitate; - sa permita consolidarea, dezvoltarea si imbogatirea bazei materiale a cercetarii; - sa stimuleze material si moral pe cei implicati in cercetare; - sa ridice importanta si sa sporeasca aportul invatamantului doctoral la promovarea universitatii; - sa selecteze resursa umana apta pentru cercetare, inca din perioada formarii initiale si masteratului; - sa mareasca gradul de responsabilitate si de implicare al departamentelor in proiectarea activitatilor de cercetare, in infiintarea de centre de cercetare si dezvoltarea de laboratoare de cercetare; - sa cultive in universitate noua cultura europeana a cercetarii si sa sprijine integrarea membrilor universitatii in retele de cercetare si in programe de anvergura europeana; - sa incurajeze formarea de valoare adaugata reala, atat pe plan teoretic cat si pe plan aplicativ; - sa orienteze cercetarea stiintifica, pe de o parte pe directiile prioritare ale Uniunii Europene, iar pe de alta parte, astfel incat sa raspunda necesitatilor de dezvoltare si consolidare ale mediului local, regional si national. Obiectivele strategice ale universitatii solicitante pentru cercetarea stiintifica pe perioada 2007-2013 sunt: - asigurarea calitatii activitatilor educationale, de cercetare si de management, pentru reabilitarea imaginii si consacrarea universitatii ca si institutie de nivel national; - cresterea eficientei si a competitivitatii proceselor de invatamant; - dezvoltarea cercetarii stiintifice, in concordanta cu strategia si prioritatile definite la nivel national si european, pentru amplificarea rezultatelor stiintifice si financiare obtinute din aceasta activitate; - cresterea vizibilitatii interne si europene a universitatii prin intensificarea colaborarilor academice cu mediul socio-economic si adaptarea ofertei educationale la solicitarile pietei; - promovarea unui sistem eficient de management, bazat pe principiile autonomiei universitare, in parteneriat cu beneficiarii serviciilor educationale; - asigurarea calitatii vietii universitare a studentilor. Universitatile partenere au obiective strategice similare.
 
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI

Activitatea (*) Durată Organizaţia care implementează proiectul (*)
Anul - 1
1 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
2 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
3 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
4 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
5 ML III, Activit...
            
Solicitantului ...
6 ML III, Activit...
            
Solicitantului ...
7 ML III, Activit...
            
Solicitantului ...
8 ML III, Activit...
            
Solicitantului ...
9 ML III, Activit...
            
Solicitantului ...
10 ML IV, Activita...
            
Solicitantului ...
11 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
12 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
13 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
14 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
15 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
16 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
17 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
18 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
19 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
20 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
21 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
22 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
Anul - 2
1 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
2 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
3 ML II, Activita...
            
Solicitantului ...
4 ML II, Activita...
            
Solicitantului ...
5 ML II, Activita...
            
Solicitantului ...
6 ML III, Activit...
            
Solicitantului ...
7 ML III, Activit...
            
Solicitantului ...
8 ML IV, Activita...
            
Solicitantului ...
9 ML IV, Activita...
            
Solicitantului ...
10 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
11 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
12 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
13 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
14 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
15 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
16 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
17 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
18 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
19 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
20 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
Anul - 3
1 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
2 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
3 ML I, Activitat...
            
Solicitantului ...
4 ML II, Activita...
            
Solicitantului ...
5 ML III, Activit...
            
Solicitantului ...
6 ML IV, Activita...
            
Solicitantului ...
7 ML IV, Activita...
            
Solicitantului ...
8 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
9 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
10 ML V, Activitat...
            
Solicitantului ...
11 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
12 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
13 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
14 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
15 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
16 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
17 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...
18 ML VI, Activita...
            
Solicitantului ...

Activitatea (*) Organizaţia care implementează proiectul (*)
Anul - 1
1 ML I, Activitatea 1, Inscrierea doctoranzilor, desfasurarea concursului de admitere, inmatricularea doctoranzilor Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
2 ML I, Activitatea 2, Intocmirea dosarului de evidenta pentru doctoranzii ce vor beneficia de sprijin financiar prin proiect Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
3 ML I, Activitatea 3, Stabilirea planurilor de pregatire individuala si a perioadei pentru desfasurarea mobilitatii transnationale Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
4 ML I, Activitatea 4, Parcurgerea programului pentru etapa de pregatire universitara avansata si admiterea in etapa a II-a de cercetare stiintifica Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
5 ML III, Activitatea 1, Modul de formare in managementul cercetarii si in managementul de proiect Solicitantului
6 ML III, Activitatea 2, Modul de formare in utilizarea instrumentelor specifice din domeniul TIC Solicitantului
7 ML III, Activitatea 3, Modul de pregatire pentru abordarea interdisciplinara Solicitantului
8 ML III, Activitatea 4, Modul: Strategia si Legislatia Europeana si Nationala privind cercetarea stiintifica Solicitantului
9 ML III, Activitatea 5, Sesiuni de informare si sensibilizare pe tematici specifice-egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea, multiculturalitatea, dezvoltare durabila, spiritul anteprenorial, etc. Solicitantului
10 ML IV, Activitatea 1, Vizite de studiu/monitorizare Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
11 ML V, Activitatea 1, Dotarea si cresterea capacitatii de informare a centrului de informare a doctoranzilor pentru toate domeniile de doctorat ale universitatii solicitante Solicitantului
12 ML V, Activitatea 2, Modul de dezvoltare a abilitatilor de documentare, redactare, publicare si comunicare stiintifica Solicitantului
13 ML V, Activitatea 5, Diseminarea rezultatelor prin publicarea in reviste de specialitate recunoscute national si international Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
14 ML V, Activitatea 6, Organizarea de sesiuni stiintifice ale doctoranzilor Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
15 ML VI, Activitatea 1: Sedintele lunare de analiza si de lucru ale echipei de management Solicitantului
16 ML VI, Activitatea 2: Elaborarea si depunerea Rapoartelor tehnico-financiare Solicitantului
17 ML VI, Activitatea 2: Elaborarea si depunerea Rapoartelor tehnico-financiare Solicitantului
18 ML VI, Activitatea 3: Proiectarea, implementarea si mentinerea portalului web-site al proiectului Solicitantului
19 ML VI, Activitatea 3: Proiectarea, implementarea si mentinerea portalului web-site al proiectului Solicitantului
20 ML VI, Activitatea 3: Proiectarea, implementarea si mentinerea portalului web-site al proiectului Solicitantului
21 ML VI, Activitatea 4: Publicitate prin anunturi de presa si prin bannerul si panoul dedicat Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
22 ML VI, Activitatea 4: Publicitate prin anunturi de presa si prin bannerul si panoul dedicat Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
Anul - 2
1 ML I, Activitatea 5, Efectuarea stagiului de mobilitate transnationala Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
2 ML I, Activitatea 6, Elaborarea de catre doctoranzi a rapoartelor de cercetare Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
3 ML II, Activitatea 1, Stabilirea procedurilor, identificarea institutiei primitoare si stabilirea conditiilor juridice si tehnice de derulare a mobilitatii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
4 ML II, Activitatea 2, Negocierea si semnarea acordurilor de co-tutela-primire la stagiu de cercetare Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
5 ML II, Activitatea 3, Finalizarea stagiilor de cercetare, rapoarte de stagiu Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
6 ML III, Activitatea 1, Modul de formare in managementul cercetarii si in managementul de proiect Solicitantului
7 ML III, Activitatea 5, Sesiuni de informare si sensibilizare pe tematici specifice-egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea, multiculturalitatea, dezvoltare durabila, spiritul anteprenorial, etc Solicitantului
8 ML IV, Activitatea 1, Vizite de studiu/monitorizare Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
9 ML IV, Activitatea 2, Workshopuri pentru schimb de bune practici pentru dezvoltarea co-tutelei, dezvoltarea de programe doctorale interdisciplinare, pe tema mobilitatii intersectoriale Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
10 ML V, Activitatea 2, Modul de dezvoltare a abilitatilor de documentare, redactare, publicare si comunicare stiintifica Solicitantului
11 ML V, Activitatea 3, Modul de dezvoltare a competentelor lingvistice specifice domeniului de doctorat Solicitantului
12 ML V, Activitatea 4, Participarea la conferinte/simpozioane nationale si/sau internationale de prestigiu legate de obiectul cercetarii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
13 ML V, Activitatea 5, Diseminarea rezultatelor prin publicarea in reviste de specialitate recunoscute national si international Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
14 ML V, Activitatea 6, Organizarea de sesiuni stiintifice ale doctoranzilor Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
15 ML VI, Activitatea 1 Sedintele lunare de analiza si de lucru ale echipei de management Solicitantului
16 ML VI, Activitatea 2: Elaborarea si depunerea Rapoartelor tehnico-financiare Solicitantului
17 ML VI, Activitatea 2: Elaborarea si depunerea Rapoartelor tehnico-financiare Solicitantului
18 ML VI, Activitatea 3: Proiectarea, implementarea si mentinerea portalului web-site al proiectului Solicitantului
19 ML VI, Activitatea 3: Proiectarea, implementarea si mentinerea portalului web-site al proiectului Solicitantului
20 ML VI, Activitatea 3: Proiectarea, implementarea si mentinerea portalului web-site al proiectului Solicitantului
Anul - 3
1 ML I, Activitatea 5, Efectuarea stagiului de mobilitate transnationala Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
2 ML I, Activitatea 6, Elaborarea de catre doctoranzi a raportelor de cercetare Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
3 ML I, Activitatea 7, Sustinerea tezelor de doctorat Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
4 ML II, Activitatea 3, Finalizarea stagiilor de cercetare, rapoarte de stagiu Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
5 ML III, Activitatea 5, Sesiuni de informare si sensibilizare pe tematici specifice-egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea, multiculturalitatea, dezvoltare durabila, spiritul anteprenorial, etc Solicitantului
6 ML IV, Activitatea 1, Vizite de studiu/monitorizare Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
7 ML IV, Activitatea 2, Workshopuri pentru schimb de bune practici pentru dezvoltarea cotutelei, dezvoltarea de programe doctorale interdisciplinare, pe tema mobilitatii intersectoriale Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
8 ML V, Activitatea 4, Participarea la conferinte/simpozioane nationale si/sau internationale de prestigiu legate de obiectul cercetarii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
9 ML V, Activitatea 5, Diseminarea rezultatelor prin publicarea in reviste de specialitate recunoscute national si international Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
10 ML V, Activitatea 6, Organizarea de sesiuni stiintifice ale doctoranzilor Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
11 ML VI, Activitatea 1: Sedintele lunare de analiza si de lucru ale echipei de management Solicitantului
12 ML VI, Activitatea 2: Elaborarea si depunerea Rapoartelor tehnico-financiare Solicitantului
13 ML VI, Activitatea 2: Elaborarea si depunerea Rapoartelor tehnico-financiare Solicitantului
14 ML VI, Activitatea 3: Proiectarea, implementarea si mentinerea portalului web-site al proiectului Solicitantului
15 ML VI, Activitatea 3: Proiectarea, implementarea si mentinerea portalului web-site al proiectului Solicitantului
16 ML VI, Activitatea 3: Proiectarea, implementarea si mentinerea portalului web-site al proiectului Solicitantului
17 ML VI, Activitatea 4: Publicitate prin anunturi de presa si prin bannerul si panoul dedicat Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2
18 ML VI, Activitatea 5: Multiplicarea si difuzarea brosurii cu rezultatele proiectului Solicitantului

 
Date Financiare
PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

    Anul 1 Anul 2 Anul 3 Total
1 Resurse umane 205866.00 213333.00 213333.00 632532.00
2 Participanţi 888000.00 1276000.00 1276000.00 3440000.00
3 Alte tipuri de costuri 260000.00 262666.00 133333.00 655999.00
3.1 Din care FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% pentru AP 6) 186667.00 160000.00 93333.00 440000.00
4 Rezerva de contingenta 5% max. 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Total costuri directe (1+2+3+4) 1353866.00 1751999.00 1622666.00 4728531.00
6 Total cheltuieli generale de administraţie 67693.00 87600.00 81133.00 236426.00
7 VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6) 1421559.00 1839599.00 1703799.00 4964957.00
8 Din care activităţi transnaţionale 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Contribuţia solicitantului 28431.00 36700.00 33984.00 99115.00
10 ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7-9) 1393128.00 1802899.00 1669815.00 4865842.00
11 Valoarea neeligibilă a proiectului 35467.00 30400.00 17633.00 83500.00
12 Valoarea totală a proiectului (7+11) 1457026.00 1869999.00 1721432.00 5048457.00

Vă rugăm să justificaţi şi să detaliaţi bugetul Valoarea proiectului se constituie in cea mai mare parte din finantarea acordata participantilor grupului tinta (cei 40 doctoranzi) astfel: 28 luni - bursa interna: 28x40x1.850 lei =2.072.000 lei 8 luni bursa externa (in cadrul mobilitatilor) 8x40x3.700 lei =1.184.000 lei. Mobilitatile se fac in anul II si III ceea ce implica o alocatie mai mare pentru acesti ani (1.184 mii lei) fata de anul I (888 mii lei). Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna aferente participarii doctoranzilor la conferinte/simpozioane: cate 92 mii lei in anul II si 92 mii lei in anul III (184 mii lei total). Pentru implementarea proiectului sunt necesare sumele solicitate, pentru celelalte categorii de costuri care satisfac regulile generale si specifice de eligibilitate. Detalierea pe subcategorii este urmatoarea: 1. Resurse Umane 1.1. Salariile echipei de management 1.2. Onorari experti invitati 1.3. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna aferente expertilor invitati 1.4. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna aferente echipei de implementare 3. Alte tipuri de costuri 3.1. Cheltuieli specifice managementului de proiect 3.2. Informare si publicitate 3.3. Cheltuieli financiare si juridice 3.4. Aparatura, birotica, mobilier (FEDR). In subcategoria 3.4. sunt incluse cheltuielile de tip FEDR. Aceste cheltuieli sunt dedicate cresterii capacitatii de informare-documentare a doctoranzilor si echipei de implementare prin dezvoltarea Centrului de Informareal doctoranzilor. Dotarea suplimentara, fata de cea realizata prin proiectul precedent se refera la sisteme software de evaluare si simulare pentru procesele specifice cercetarilor cu cele 8 domenii de doctorat si cu calculatoare. Se va continua de asemenea dotarea cu tratate si reviste de specialitate, acces la o baza de date care sa acopere toate cele 8 domenii de doctorat, aparatura de videoproiectie si birotica, respectiv mobilierul necesar. Cheltuielile generale de administratie sunt indispensabile pentru derularea si realizarea obiectivelor proiectului. Contributia solicitantului este cea impusa prin DMI 1.5 (2%) si va fi utilizata, in principal, pentru completarea retributiei echipei de implementare. Activitatile care intra in programul obisnuit al Scolii Doctorale (ML 1) nu sunt finantate prin prezentul proiect. Cheltuielile neeligibile se constituie practic din TVA-ul aplicat mijloacelor materiale din cadrul categoriei FEDR.

Indicatori
Indicatori

ID Indicatori [1 output] Valoare
254 Numărul de doctoranzi sprijiniţi 40
256 Numărul de şcoli doctorale asistate financiar – programe doctorale 8
257 Numărul de cercetători asistaţi financiar – cercetare post doctorală 0

ID Indicatori [2 result] Valoare
255 Ponderea doctoranzilor sprijiniţi care au obţinut titlul de doctor (%) 65
258 Numărul de lucrări ştiinţifice prezentate – programe doctorale 100
259 Numărul de lucrări ştiinţifice prezentate – cercetare post doctorală 0
260 Numărul de lucrări ştiinţifice publicate - programe doctorale 45
261 Număr de lucrări ştiiţifice publicate – cercetare post -doctorală 0
262 Număr de doctoranzi care au obţinut titlul de doctor – programe doctorale 26
263 Rapoarte de cercetare validate de Consiliile Universităţilor – cercetare post doctorala 0
264 Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – programe doctorale/cercetare post doctorală 0

ID Indicatori adiţionali [output] Valoare
1 Manuale elaborate pentru documentarea doctoranzilor 6
2 Centru de Informare al doctoranzilor cu capacitate de informare si cercetare marita 1

ID Indicatori adiţionali [result] Valoare

Grup ţintă
GRUP ŢINTĂ

ID Grup ţintă Valoare
18 Cercetători 0
176 Doctoranzi (studenti in ciclul de studii universitare de doctorat) 40
177 Personal din cadrul şcolilor doctorale şi graduale 0
178 Personal implicat în elaborarea politicilor în învăţământul superior, cercetare ştiinţifică şi sisteme de doctorat 0

Finantare anterioara
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ PRIMITĂ ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE
Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea Institutelor Financiare Internaţionale în ultimii 3 ani, relevantă pentru domeniul proiectului? DA
1
Scurtă descriere a proiectului Proiectul depus si castigat in anul 2008 are titlul \"Cercetatori romani competitivi prin programe doctorale moderne si eficiente\" si obiectivul general: imbunatatirea formarii viitorilor cercetatori in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat prin oferirea unor programe doctorale competitive intemeiate pe o abordare interdisciplinara, pe o mobilitate crescuta transnationala, inclusiv prin facilitarea obtinerii de diplome in cotutela, bazate pe sprijin financiar consistent si menite sa faca din cariera in cercetare o optiune mai atractiva. Obiectivele specifice ale proiectului mentionat sunt: 1. Cresterea atractivitatii si imbunatatirea participarii la ciclul de studii universitare de doctorat in conditii de sustinere fianciara adecvata a 30 doctoranzi in urmatoarele domenii de doctorat: Biologie, Economie, Filologie, Geografie, Inginerie Electrica, Inginerie Energetica, Inginerie Industriala, Istorie, Medicina, domenii prioritare ale S.N.C.D.I. 2007-2013; 2. Imbunatatirea calitatii programelor de studii universitare doctorale cu scopul cresterii performantelor in cercetarile efectuate; 3. Imbunatatirea mobilitatii academice in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat pentru un numar de 30 doctoranzi; 4. Diversificarea formelor de pregatire a doctoranzilor a unor sesiuni menite sa dezvolte capacitatea de publicare stiintifica, competentele de management al cercetarii, spiritul antreprenorial. In perioada parcursa, proiectul s-a derulat in conformitate cu graficul prestabilit.
Ţara de intervenţie şi linia bugetară Romania - POSDRU
Suma 3222819.00
Anul obtinerii 2008
2
Scurtă descriere a proiectului Scopul proiectului: promovarea egalitatii de sanse in domeniul antreprenoriatului, prin stimularea implicarii femeilor in general si a femeilor din mediul rural, in special, in initierea si dezvoltarea propriei afaceri in contextul dezvoltarii durabile a comunitatilor din judetele situate de-a lungul granitei de vest a Romaniei
Ţara de intervenţie şi linia bugetară Romania - POSDRU
Suma 11702151.00
Anul obtinerii 2009
3
Scurtă descriere a proiectului Obiectul proiectului: dezvoltarea si furnizarea unor programe de instruire in domeniul managementului resurselor umane in vederea aplicarii in cadrul organizatiilor a unor politici de management a resurselor umane corecte si coerente care sa puna accent pe perfectionarea continua, promovarea egalitatii de sanse, utilizarea eficienta a resurselor umane
Ţara de intervenţie şi linia bugetară Romania - PHARE 2006
Suma 110494.00
Anul obtinerii 2008
 

Meniu


"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"